Màster universitari en Nàutica i Gestió del Transport Marítim

Objectius de la Titulació

El Màster universitari en Nàutica i Gestió del Transport Marítim atorga una formació multidisciplinar amb coneixements d’alt nivell en els camps de la navegació i la gestió operativa del transport i comerç marítim. El principal objectiu formatiu és capacitar als titulats per al correcte exercici de la professió de capità de la marina mercant, pel que caldrà adquirir competències específiques en el camp de la navegació, el comportament del vaixell a la mar, la planificació del viatge i rutes a seguir, i la logística portuària. A més, per al correcte exercici de la professió, també caldrà adquirir capacitats directives, de gestió, de comandament i de lideratge. A més dels objectius formatius, cal indicar que el títol del màster és requisit indispensable per obtenir el títol professional de Capità de la Marina Mercant. A més, els titulats s’hauran de capacitar per treballar, interactuar i incidir en l’entorn econòmic marítim i portuari. En aquest sentit, el màster aportarà coneixements sobre el dret, l’administració i la gestió marítima; així com també formarà en la logística marítima i portuària, el comerç de mercaderies, el rol de les empreses consignatàries i transitàries, etc.

Competències

Les competències a assolir per l’estudiant/a que cursi el Màster universitari en Nàutica i Gestió del Transport Marítim són:

 • Planificar el viatge i dirigir la navegació, tenint en compte aspectes de la seguretat, protecció al medi ambient i la prognosi meteorològica i oceànica.
 • Coordinar, a nivell teòric, les operacions de cerca i rescat de persones i embarcacions en perill.
 • Elaborar i gestionar plans d’actuació de seguretat i prevenció de la contaminació. Anàlisi dels riscos, estimació de danys i anàlisi d’accidents. Dissenyar i implementar sistemes de gestió de la seguretat. Estratègies i cultura de la seguretat Emergències: mecanismes de resposta. Dissenyar polítiques de seguretat marítima tant per les empreses com per administracions públiques.
 • Elaborar un pla de viatge, incloent el traçat de la derrota, així com l’ús i la correcció de cartes i publicacions nàutiques.
 • Efectuar una guàrdia de pont (en navegació, fondeig i a port)
 • Redactar i emprar documentació relacionada amb el vaixell i la càrrega, en anglès.
 • Protegir i gestionar el medi ambient davant a les noves activitats econòmiques marines que es realitzen a l'escenari costaner
 • Elaborar i gestionar plans de maniobra (atrac, desatrac, fondeig, navegació en canals i passos angostos, entrada a dic, etc.) en tots els tipus de vaixells.
 • Utilitzar i gestionar maquinària auxiliar que sigui de responsabilitat per els titulats en nàutica.
 • Aplicar coneixements bàsics de motors marins, propulsió marina i càlcul de rendiments i consums.
 • Aplicar i calcular les respostes dinàmiques del vaixell en diferents condicions de càrrega i en diversos escenaris afectats per agents externs.
 • Aplicar el codi IMDG en totes les casuístiques possibles a bord i planificar i efectuar càlculs de projectes per l’estiba de carregaments específics.
 • Aplicar el codi per el transport de mercaderies perilloses a bord del diferents tipus de vaixells.
 • Elaborar plans de contingències davant situacions d’avaria a bord per a una actuació segura
 • Liderar i gestionar projectes i equips humans a l’àmbit marítim, tant a la tripulació del vaixell com a equips humans a l'àmbit del negoci marítim.
 • Organitzar i administrar l’atenció mèdica al nivell requerit per a la obtenció del certificat de formació mèdica avançada
 • Gestionar i elaborar plans de màrqueting a l’entorn de les indústries marítimes   • Desenvolupar un paper de gestor d’inspecció a l’administració marítima i a l’entorn de les societats de classificació.
 • Realitzar propostes de projectes competitius en àmbits públics i privats, tenint un coneixement de les principals eines per elaborar projectes, per finançar-los i per detectar idees que estiguin a la frontera del coneixement.

Competències STCW

Master’s Degree in Nautical and Maritime Transport Adobe icon

Mandatory standards regarding provisions of the annex to the STCW Convention

Standards regarding the master and deck department – Section A­II/2

Mandatory minimum requirements for certification of masters and chief mates on ships of 500 gross tonnage or more

Sortides professionals

La societat del futur necessitarà nous i millors mitjans de transport marítim, així com un major control dels mateixos, el que obligarà a disposar d'un teixit econòmic i administratiu propi que promogui i manipuli les tecnologies nàutiques i marítimes amb un alt desenvolupament tecnològic que possibiliti l'ocupació òptima dels vaixells i el degut control del trànsit marítim als nostres ports i costes per a la consecució dels fins proposats. Tot això suposa que l'enginyeria nàutica té al món, a Europa i, en particular, a Espanya, un ampli horitzó de futur que requerirà disposar d'importants recursos, tant materials com humans. Els marins mercants han de formar part d'aquests recursos humans ja que han estat i han de ser professionals dotats d'una sòlida formació bàsica i capacitació multidisciplinària. Els estudis del Màster universitari en Nàutica i Gestió del Transport Marítim estan dissenyats de manera que, sense perdre una sòlida formació bàsica i tecnològica, permeten obtenir els coneixements específics que formin als futurs professionals amb la flexibilitat que els temps actuals imposa, formant-los com a enginyers i marins capaços de satisfer les necessitats que el transport marítim nacional i internacional demanin.

Per una altra banda, el comerç i transport marítim està guanyant cada cop major importància arrel de la globalització de l’activitat comercial. Aquest és un sector emergent que actualment ofereix moltes sortides professionals i la previsió és que aquestes augmentin a curt i mig termini. Els estudis del Màster universitari en Nàutica i Gestió del Transport Marítim formaran professionals competents en aquests camps, capaços d’excel·lir en els reptes presents i futurs, així com d’aprofitar l’empenta que té actualment el sector per crear noves professions, empreses i oportunitats laborals.

Per donar una major concreció en les sortides professionals del màster, s'inclou a continuació un ventall de les possibilitats laborals que ofereix aquest. Sense pretendre ser completament exhaustiu, els principals àmbits de treball son:

Àmbit Nàutic:

Capità de la Marina Mercant
Vaixells i empreses navilieres
Inspecció i classificació
Terminals portuàries
Asseguradores i empreses de peritació marítima

Àmbit del Transport, la Gestió i la Logística (malgrat que els titulats estaran especialitzats en el sector marítim, la seva capacitació els permetrà treballar tant en el sector marítim com en el sector terrestre)

Empreses consignatàries i transitàries
Empreses de transports
Gestió i Logística de mercaderies
Serveis financers
Gestió empresarial

Àmbit de l’Administració

Administració Marítima (delegacions foment, capitanies marítimes, inspecció marítima, etc).
Serveis Marítims (vigilància, salvament, duanes)
Investigació i docència

Àmbit de Projectes a l’Enginyeria

Projectes de protecció i gestió del medi ambient
Projectes d’optimització de recursos y rutes marítimes

Perfil d'ingrés

El perfil recomanat d’ingrés és el de l'estudiantat en possessió del Grau en Nàutica i Transport Marítim o dels títols obtinguts en ordenacions d'estudis anteriors, com és el cas dels Diplomats en Navegació Marítima o els Diplomats en Marina Civil, Secció Nàutica.

També podran accedir al màster qui estigui en possessió d'un grau en enginyeria. En aquest cas, el títol de màster no habilitarà per exercir la professió de Capità de la Marina Mercant.

En el cas de que la demanda de places per cursar el màster superi el nombre de places ofertes, els aspirants seran ordenats en base a la nota d’admissió. Aquesta es calcula amb el següent criteri:

Nota d'admissió=EO+NE+CV+LI
EO: Estudis d'origen es valora la similitud o equivalència entre les competències del programa i les de la titulació a la qual es demana accés. Valoració de l'1 al 5.
NE: Nota expedient. Valoració de l'1 al 4.
CV: Nota currículum.Complements de Formació: ?L'experiència laboral i el currículum es valora del 0 a l'1
Ll: Llengua anglesa. Valoració del 0 a l'1

Complements de Formació:

Tots l'estudiantat que provingui d'una ordenació d'estudis anterior als graus (antigues diplomatures) haurà de cursar un mínim de 30 crèdits ECT per obtenir el títol de màster.

Els complements de formació es podran cursar alhora que es cursen les diferents matèries del màster, sempre que es respectin els requisits i prerequisits individuals que puguin tenir les diferents assignatures.

Els complements de formació necessaris per a l'estudiantat que provinguin de la Diplomatura en Navegació Marítima (i titulacions anteriors) queden recollits a la següent taula:

Codi
Assignatura
ECTs
280606
Gestió empresarial i organització d’empreses
6
280626
Derrotes i compasos
4.5
280630
Pràctiques externes*
19.5
 
Total
30

* Es podran reconèixer els dies d'embarcament realitzats com a pràctiques externes. Igual que al grau, els crèdits de pràctiques externes es poden cursar en forma d'assignatures.

Els complements de formació necessaris per a diplomats d'altres enginyeries els definirà de forma individual per cada cas la comissió permanent del màster.

Pla d'estudis 2016

Pla d'estudis desenvolupat d'acord amb la Resolució de 20 de gener de 2016, de la Secretaria General d´ Universitats (+ info )

Programa de les assignatures

Programa de las asignaturas (castellano)

El curs 2016-17 el Màster universitari en Nàutica i Gestió del Transport Marítim començarà un nou pla d'estudis.

PROGRAMA DE LES ASSIGNATURES

Obligatòria

Optativa   

Projecte   

AdjuntMida
PDF icon MUNTM_Pla 2016.pdf69.51 KB

Preinscripció

La preinscripción para cursar el máster el curso 2019-20 comenzará a principios de enero de 2019.

No dude en contactar con la coordinadora del máster, Marcela Castells, si desea más información al respecto ( mcastells@cen.upc.edu )

El curso 2019-2020 se ofrecerá el Máster Universitario en Náutica y Gestión del Transporte Marítimo en la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC). Este año se ofrecerán 35 plazas de nuevo acceso.

Todo aquel que se quiera pre-inscribirse al máster deberá hacerlo entre el día 9 de enero y el 21 de junio del 2019, a través de la aplicación web que te la Universidad Politécnica de Cataluña para hacerlo. Se puede acceder a la aplicación web a través del siguiente link: Aplicativo preinscripción .

La descripción de cómo hacer la preinscripción se puede consultar en el siguiente link: Ayuda preinscripción .

En caso de que la demanda de plazas supere la oferta, las solicitudes serán ordenadas en base a la nota de admisión, tal como se detalla en el apartado "perfil de ingreso".

El estudiante admitido en el máster tendrá que hacer la reserva de plaza antes del antes del día 28 de junio de 2019. La matrícula se formalizará a principios de septiembre. En el momento de formalizar la matrícula el estudiante deberá presentar los originales de toda la documentación requerida para acceder al máster.

plazas ofertas 35
Preinscripción al máster 9 de enero al 21 de junio 2019
Publicación lista admitidos / as 28 de Junio ​​del 2019
matrícula Principios de Septiembre 2019
Preinscripción extraordinaria septiembre Del 2 de septiembre al 23 de Septiembre del 2019
Publicación listas definitivas admitidos / as 27 de septiembre 2019
Matrícula extraordinaria octubre Inicios de octubre de 2019
Inicio curso académico Septiembre 2019 (pendiente)
aplicativo preinscripción aplicativo preinscripción

Extinció pla 2000

La implementació del Màster universitari en Nàutica i Gestió del Transport Marítim va acompanyada de l'extinció del pla de l'ordenació d'estudis anteriors, la Llicenciatura en Nàutica i Transport Marítim.

Al quadre adjunt es mostra el pla d'extinció dels estudis de llicenciatura:

2014-15 2015-16 2016-17 2017-18
Docència Màster Pla 2000 Docència Màster Pla 2000 Docència Màster Pla 2000 Docència Màster Pla 2000
Q1-Q2 Exàmens Q1-Q2 Q1-Q2 Exàmens Q1-Q2 Q1-Q2   Q1-Q2  
  Docència Q3-Q4 Q3-Q4 Exàmens Q3-Q4 Q3-Q4 Exàmens Q3-Q4 Q3-Q4  

L'adaptació als nous estudis de màster de l'estudiantat que estigui cursant els estudis de llicenciatura i que vulgui adaptar-se al nou pla d'estudis, així com aquell estudiantat que no pugui acabar els estudis de llicenciatura en el calendari establert, es farà seguint la següent taula d'equivalència d'assignatures. En groc s'han marcat aquelles assignatures que no tenen equivalència al títol a extingir i que per tant s'han de cursar obligatòriament.

Assignatures Llicenciatura en Nàutica i Transport Marítim Crèdits LOU   Assignatures Màster universitari en Nàutica i Gestió del Transport Marítim Crèdits ECTS
     
Q1
Procediments del pont 6
Maniobra aplicada 6 Maniobra de vaixells 6
 Hidrodinàmica, resistència i propulsió marítima 6 Sistemes auxiliars i propulsió 6
 Transports maritims especials i estiba 6 IMDG i estiba 6
 Anglès tècnic marítim 6 Anglès tècnic marítim i documental 3
 Navegació marítima 12 Q2 Gestió i planificació de la seguretat a la navegació 6
    Lideratge, comunicació i aptituds de gestió 4.5
    Mercadotècnia i gestió de les industries marítimes i navals 6
 Dinàmica de vehicles marins 6 Dinàmica del vaixell 4.5
    Medicina naval avançada 4.5
 Seguretat marítima i prevenció de la contaminació 7.5 Gestió de la seguretat i prevenció de la contaminació 4.5
    Q3 Impacte de les activitats econòmiques marítimes 3
Reglamentació del vaixell i la seva explotació 6 Administració marítima i documentació del vaixell 6
    Metodologia d'investigació i noves tecnologies 6
    Eines competitives financeres 3
    Treball final de màster 12

Pla d'estudis 2013 (a extingir)

El pla d'estudis del 2013 del Màster universitari en Nàutica i Gestió del Transport Marítim deixarà d'impartir-se substituït pel nou pla i es troba en extinció des del curs 2016-17..

Les assignatures que composen el pla d'estudis del Màster universitari en Nàutica i Gestió del Transport Marítim són:
  Asignatura Crèdits ECTs
     
Q1 (en extinció) 280001 Procediments del pont
280002 Maniobra de vaixells
280003 Sistemes auxiliars i propulsió
280004 IMDG i estiba
280005 Anglès tècnic marítim i documental
6
6
6
9
3
Q2 (en extinció) 280006 Gestió i planificació de la seguretat a la navegaciÓ
280007 Lideratge, comunicació i aptituds de gestió
280008 Mercadotècnia i gestió de les industries marítimes i navals
280009 Dinàmica del vaixell
280010 Medicina naval avançada
280011 Gestió de la seguretat i prevenció de la contaminació
6
4,5
6
4,5
4,5
4,5
Q3 280012 Impacte de les activitats econòmiques marítimes
280013 Normativa d'inspecció i classificació de vaixells
280014 Metodologia d'investigació i noves tecnologies
280015 Eines competitives financeres
280016 Treball final de màster
3
6
6
3
12

Quadre resum

El Màster universitari en Nàutica i Gestió del Transport Marítim proporciona una elevada capacitació en els camps de coneixement vinculats a l’enginyeria nàutica i el transport marítim: estructura i comportament dels bucs a la mar, logística del transport marítim i gestió mediambiental. Aquest màster t'habilitarà per l'exercici de la professió regulada de Capità de la Marina Mercant.
 
Quadre resum de la titulació:
Durada dels estudis Un curs i mig
Crèdits ECTS 90
Tipus de docència Semipresencial
Idiomes Català, Castellà i Anglès
Número de places 20
Habilita per professió regulada Capità de la Marina Mercant
Organització Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB)
Universitat coordinadora Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
Lloc d'impartició Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB)
Preu

41,17 €/crèdit per tots els estudiants, excepte per als estudiants estrangers no residents, que no siguin
nacionals d'estats membres de la UE, serà d'1,5 vegades
el preu del crèdit  (Preus curs 18/19)
Beques i ajuts per a màsters universitaris

Contacte Coordinador del màster: Marcel·la Castells: mcastells@cen.upc.edu
Cap d'estudis FNB: cap.estudis@fnb.upc.edu
 

Programa de les assignatures 

Informació Màsters Universitaris UPC

Professió regulada

El Grau en Enginyeria de Sistemes i Tecnologia Naval (BOE CIN/350/2009) habilita per a l'exercici de la professió d'Enginyer Tècnic Naval (BOE-A-1986-8176).

Go to top