Adaptació d'estudis del Pla 2000 a les titulacions de Grau

INFORMACIÓ PRÈVIA

Els/les estudiants de les titulacions extingides del Pla 2000 de 1r i 2n cicle que no estiguin afectats per la normativa de permanència tenen dret a incorporar-se a la nova titulació de Grau que els substitueixi.

Taules d'adaptació: hi ha quadres d'adaptació entre les titulacions de 1r i 2n cicle extingides (pla 2000) i les titulacions de Grau que les substitueixen. Es podeu consultar a continuació:

Cal tenir en compte que només s'adaptaran assignatures superades i aquelles amb qualificació entre 4 i 4,9 susceptibles de ser compensades.

Al nou expedient de Grau, les assignatures adaptades es certificaran com a "reconegudes".

 

COM FER LA SOL·LICITUD

S'ha de sol·licitar mitjançant una instància genèrica a la UPC.

 

TERMINI DE SOL·LICITUD

Actualment no hi ha cap estudi de grau en procés d'adaptació. Els/les estudiants que tinguin cursat algun dels estudis extingits hauran d'accedir per preinscripció universitària i un cop admesos sol·licitar el reconeixement d'estudis anteriors.

La sol·licitud es pot formalitzar segons el període que figura al  calendari de tràmits administratius .

Un cop finalitzat el tràmit, l'estudiant ha de consultar la informació de matrícula del curs acadèmic corresponent i posteriorment matricular-se.

NORMATIVA DE REFERÈNCIA

Normativa UPC

ESTUDIANTS ANTERIORS A PLA 2000

Hauran de demanar un estudi d'adaptació mitjantçant una instància per la Seu electrònica  i abonar la taxa corresponent.

 

Go to top