Junta electoral

Les Juntes Electorals de les unitats acadèmiques són els òrgans col·legiats encarregats de supervisar els processos electorals de les unitats, amb la finalitat de garantir-ne la transparència, objectivitat i imparcialitat, així com d’interpretar i aplicar les normes per les quals es regeixen.

El reglament electoral de la UPC li assigna a la Junta Electoral una vigència de 2 anys. En aquest reglament, Títol 2, Capítol 2, s’estableix que la composició de la mateixa és el secretari acadèmic de la unitat que la presideix a més de 2 PDI, 1 PAS i 1 EGM.

 

Al sorteig públic celebrat el dia 2 de novembre de 2023 a les 14:00 hores per designar els membres de la Junta Electoral de la Facultat de Nàutica de Barcelona varen sortir escollits els següents membres:

 

Vocal 1 PDI-A – Jorge Puiggali Bellalta

Vocal 2 PDI-B – Pedro Ignacio Muñoz Hernandez

Vocal 3 PAS – Marta Garcia Zugasti

Vocal 4 EGM – Eloy Weitzmann Besem

 

Vocal 1 PDI-A SUPLENT – Jaime Rodrigo de Larrucea

Vocal 2 PDI-B SUPLENT – Romà Macario Chib

Vocal 3 PAS SUPLENT – Alejandro Carlos Nalda del Pozo

Vocal 4 EGM SUPLENT – Adrián Gimenez González

 

Respecte a la Junta Electoral de l'FNB, la naturalesa, funcions, composició i incompatibilitat, mandat i funcionament i acords venen regulats pel capítol 2 sobre les Juntes Electorals d’unitat del Reglament Electoral de la UPC.

Go to top