Junta electoral

Les Juntes Electorals de les unitats acadèmiques són els òrgans col·legiats encarregats de supervisar els processos electorals de les unitats, amb la finalitat de garantir-ne la transparència, objectivitat i imparcialitat, així com d’interpretar i aplicar les normes per les quals es regeixen.

Al sorteig públic celebrat el dia 16 de gener de 2017 a les 12 hores ( Sala d'Actes) per designar els membres de la Junta Electoral de la Facultat de Nàutica de Barcelona varen sortir escollits els següents membres (els membres de la Junta Electoral han de ser membres de la Junta de Facultat):

President Junta Electoral:
TORRALBO GAVILÁN, JORDI (Secretari Acadèmic FNB) (fins el 8 de maig de 2017)
GRAU MUR, RAMON (Secretari Acadèmic) (a partir del 8 de maig de 2017)

Vocals PDI TITULARS:
ISALGUE BUXEDA, ANTONIO
ROMERO LAFUENTE, SERGIO

Vocal PAS TITULAR:
CABEZAS GONZALEZ, INMA (fins gener de 2018)
CODINA COSTA, MERCÈ (a partir de gener de 2018)

Vocal estudiantat TITULAR:
CASTELLA BALCELL, MARIA

Vocals PDI SUPLENTS:
VELA DEL OLMO, MARIA MONTSERRAT

Vocal PAS SUPLENT:
vacant

Vocal estudiantat SUPLENT:
MARTÍNEZ PARERA, ANDREU

 

Respecte a la Junta Electoral de l'FNB, la naturalesa, funcions, composició i incompatibilitat, mandat i funcionament i acords venen regulats pel capítol 2 sobre les Juntes Electorals d’unitat del Reglament Electoral de la UPC.

Go to top