Junta electoral

Les Juntes Electorals de les unitats acadèmiques són els òrgans col·legiats encarregats de supervisar els processos electorals de les unitats, amb la finalitat de garantir-ne la transparència, objectivitat i imparcialitat, així com d’interpretar i aplicar les normes per les quals es regeixen.

Al sorteig públic celebrat el dia 26 d'abril de 2021 a les 11 hores per designar els membres de la Junta Electoral de la Facultat de Nàutica de Barcelona varen sortir escollits els següents membres (els membres de la Junta Electoral han de ser membres de la Junta de Facultat):

President Junta Electoral:
GRAU MUR, RAMON (Secretari Acadèmic)

Vocals PDI:
CASTELLS SANABRA, MARCEL·LA
MARTINEZ DE OSÉS, FRANCISCO JAVIER

Vocal PAS:
TORRALBO GAVILÁN, JORGE

Vocal estudiants:
BORRÁS BARCELO, BARTOMEU

 

Respecte a la Junta Electoral de l'FNB, la naturalesa, funcions, composició i incompatibilitat, mandat i funcionament i acords venen regulats pel capítol 2 sobre les Juntes Electorals d’unitat del Reglament Electoral de la UPC.

Go to top