Comissions

COMISSIÓ DE QUALITAT DE L'FNB

La Comissió de Qualitat de l'FNB serà la responsable de gestionar, coordinar i realitzar el seguiment del Sistema de Garantia Intern de la Qualitat de les titulacions de Grau i Màster del Centre.

Són membres d'aquesta Comissió

COMISSIÓ D'USUARIS DE BIBLIOTECA (CUB)

Els objectius de la CUB són:

Garantir la coordinació entre les necessitats dels usuaris de la biblioteca (docència, aprenentatge i recerca) i els serveis i continguts que ofereix la Biblioteca de la Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB)

Afavorir la integració de la Biblioteca de l'FNB dins la comunitat (PDI, PAS i estundiantat) de l'FNB.

Són membres d'aquesta comissió.

Reglament de la CUB.

COMISSIÓ D'AVALUACIÓ CURRICULAR

La Comissió d'Avaluació Curricular efectua l'avaluació curricular a partir dels resultats obtinguts en les assignatures que componen cada bloc curricular.

Són membres d'aquesta comissió (aprovada en Junta de Facultat amb data 21 de setembre de 2016 i actualitzada amb data 24 de gener 2018)

JUNTA ELECTORAL DE L'FNB

Les Juntes Electorals de les unitats acadèmiques són els òrgans col·legiats encarregats de supervisar els processos electorals de les unitats, amb la finalitat de garantir-ne la transparència, objectivitat i imparcialitat, així com d’interpretar i aplicar les normes per les quals es regeixen.

Més informació

COORDINADORS DE LES TITULACIONS I D'ALTRES COORDINADORS

COORDINACIÓ DE LES TITULACIONS DE L’FNB I TUTORS DE
CONVENIS DE COOPERACIÓ EDUCATIVA PER PRÀCTIQUES
EXTRACURRICULARS
TITULACIÓ COORDINADOR / COORDINADORA
GTM JUAN ANTONIO MORENO MARTÍNEZ
GNTM F.XAVIER MARTÍNEZ DE OSÉS
GESTN SERGIO ROMERO LAFUENTE
MUGOIEM GERMÁN DE MELO RODRÍGUEZ
MUNGTM MARCEL·LA CASTELLS SANABRA
MUENO XAVIER MARTÍNEZ GARCIA

 

COORDINACIÓ DE L’ASSIGNATURA PRÀCTIQUES EXTERNES I TUTORS DE CONVENIS DE COOPERACIÓ EDUCATIVA PER PRÀCTIQUES CURRICULARS
TITULACIÓ TUTOR / TUTORA
GTM JUAN ANTONIO MORENO MARTÍNEZ
GNTM ALFRED TORNÉ REVERTÉ
Go to top