Evidències i indicadors del SAIQ

        

 

Evidències i indicadors del Sistema de Qualitat

Els següents enllaços contenen les principals evidències (darrers 6 anys) i indicadors que permeten fer un seguiment dels procesos del SAIQ de l'FNB i retre comptes a tots els col·lectius d'interès.

La informació més específica relacionada amb la Verificació, Seguiment, Modificació i Acreditació de les titulacions es pot consultar a Marc VSMA de les titulacions.  Totes les titulacions de la Facultat de Nàutica de Barcelona estan ACREDITADES INSTITUCIONALMENT des del 19 d'abril de 2023 amb el codi RUCT 08039781.

 

Evidències

 

Indicadors

 

Evidències i indicadors UPC

 

 

Memòries del Centre

 

Informes de Gestió

 

Informes de Seguiment i d'Acreditació de les Titulacions del Centre

 

Informes de Seguiment del Pla de Millora del Centre

 

Objectius de Qualitat

 

Informes Anuals de Seguiment del SAIQ

 

Informes Anuals de Revisió dels Processos del SAIQ

 

Indicadors de les titulacions

Centre/Titulació Llibre de dades de la UPC Portal Estudis Universitaris de Catalunya (EUC)
Facultat de Nàutica de Barcelona    FNB    FNB
Grau en Tecnologies Marines GTM   GTM
Grau en Nàutica i Transport Marítim GNTM   GNTM
Grau en Enginyeria de Sistemes i Tecnologia Naval GESTN GESTN
Màster universitari en Gestió i Operació d'Instal·lacions Energètiques Marítimes MUGOIEM MUGOIEM
Màster universitari en Nàutica i Gestió del Transport Marítim MUNGTM MUNGTM
Màster universitari en Enginyeria Naval i Oceànica MUENO MUENO

 

Resultats de les enquestes

Enquesta  Gestor  Periodicitat Resultats
Enquestes de satisfacció dels estudiants amb la docència UPC Quadrimestral
Enquestes de satisfacció dels titulats de grau i màster AQU Anual
Enquestes als estudiants de nou ingrés UPC Anual
Enquestes de satisfacció amb els serveis de l'FNB FNB Triennal
Enquestes de satisfacció dels estudiants UPC Triennal
Enquestes de satisfacció del PDI UPC Triennal
Enquestes de satisfacció del PAS UPC Triennal
Enquestes d'inserció laboral AQU Triennal

 

Go to top