Presentació del sistema de la qualitat de l'FNB

                                   

Presentació del SAIQ de la Facultat de Nàutica de Barcelona

El Sistema d’Assegurament Intern de la Qualitat (SAIQ) de la Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB) és un sistema propi de gestió que té per objectiu garantir la qualitat de l’oferta educativa i impulsar una cultura de millora continua. 
 
El SAIQ de l'FNB està certificat des de 2000 per Lloyd’s Register Quality Assurance segons la norma ISO 9001, amb aplicació al "Disseny dels plans d’estudi i accions formatives, i organització i desenvolupament de l’activitat docent, incloent el Codi de Formació del Conveni Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers STCW-95/2010", relatiu a la formació i titulació del personal que desenvolupa la seva tasca professional en l’àmbit marítim.  Addicionalment, el disseny SAIQ de l’FNB està certificat des de 2010 per AQU Catalunya en el marc del programa AUDIT desenvolupat per l’ANECA, l’AQU Catalunya i l’ACSUG.
 
Així doncs, el SAIQ de l’FNB satisfà simultàniament els requeriments de la norma ISO 9001:2015 i les directrius del programa AUDIT.
 
D'altra banda, els processos del SAIQ de l'FNB estan interrelacionats amb els processos transversals del SGIQ marc de la UPC, els quals descriuen el conjunt d'operacions que els serveis generals de la UPC realitzen de la mateixa manera a tots els centres. La responsabilitat operacional d'aquests processos transversals no depèn dels centres, sinó que recau en un servei general de la universitat, que és qui té la capacitat de definir el procés i, si es dóna el cas, fixar indicadors de seguiment, assegurar la implantació i garantir la millora contínua del procés.  El mapa de processos del SAIQ de l'FNB indica quina és la relació d'entrades i sortides entre els processos propis del centre i els processos transversals de la Universitat.
 

Totes les titulacions de la Facultat de Nàutica de Barcelona estan ACREDITADES INSTITUCIONALMENT des del 19 d'abril de 2023 amb el codi RUCT 08039781.

 

Certificat Lloyd's ISO 9001:2015

Informe AQU de certificació de la implantació del SGIQ

Informe d'avaluació externa per a la implantació del SGIQ

Certificat de Disseny AQU               

 

Enllaços relacionats FNB:

Política de Qualitat

Processos del SAIQ

Evidències i indicadors del SAIQ

Marc VSMA de les titulacions

Bústia d'incidències, suggeriments i felicitacions

 

Enllaç relacionat UPC:

           

Go to top