Presentació del sistema de la qualitat de l'FNB

Presentació del SAIQ de la Facultat de Nàutica de Barcelona

El Sistema d’Assegurament Intern de la Qualitat (SAIQ) de la Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB) és un sistema propi de gestió que té per objectiu garantir la qualitat de l’oferta educativa i impulsar una cultura de millora continua. 

El SAIQ de l'FNB està certificat des de 2000 per Lloyd’s Register Quality Assurance segons la norma ISO 9001, amb aplicació al "Disseny dels plans d’estudi i accions formatives, i organització i desenvolupament de l’activitat docent, incloent el Codi de Formació del Conveni Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers STCW-2010", relatiu a la formació i titulació del personal que desenvolupa la seva tasca professional en l’àmbit marítim.  Addicionalment, el disseny SAIQ de l’FNB està certificat des de 2010 per AQU Catalunya en el marc del programa AUDIT desenvolupat per l’ANECA, l’AQU Catalunya i l’ACSUG.

Així doncs, el SAIQ de l’FNB satisfà simultàniament els requeriments de la norma ISO 9001:2015 i les directrius del programa AUDIT.

 

Certificat de Disseny AQU               Cerrtificat_Lloyd's ISO 9001:2015

 

Enllaços relacionats FNB:

Política de Qualitat

Processos del SAIQ

Evidències i indicadors del SAIQ

Marc VSMA de les titulacions

Bústia d'incidències, suggeriments i felicitacions

Enllaç relacionat UPC:

           

Go to top