Presentació del sistema de la qualitat de l'FNB

Seguint la iniciativa de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i amb la finalitat de garantir la qualitat de l’oferta educativa i impulsar una cultura de millora continua, la Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB) va prendre la decisió d’incorporar-se al Projecte AUDIT. Aquest projecte ha estat promogut per l’ANECA (1), l’AQU Catalunya (2) i l’ACSUG (3).

L’FNB es va sumar a la segona convocatòria de centres iniciada per la UPC i sota la supervisió i assessorament del GPAQ, el mes de maig de 2009 es va presentar un disseny de SAIQ (Sistema d’Assegurament Intern de la Qualitat) propi de l’FNB, que va ser entregat a l’AQU Catalunya per a la seva aprovació. Amb data d’octubre de 2009 es va rebre la resposta de l’AQU Catalunya aprovant el disseny presentat. Actualment, i sota l’assessorament del GPAQ, estem en fase d’implantació del sistema.

D’altra banda, l’FNB està certificada pel Lloyd’s Register Quality Assurance des de l’any 2000, segons la norma ISO 9001-2000 que inclou el Codi de Formació del Conveni STCW 78/95. El Manual de Qualitat, els Processos, els Procediments i els Formats han estat actualitzats per a complir la nova versió de la norma ISO 9001-2008, amb renovació del certificat fins l’any 2015.

Malgrat que pot semblar a primera vista una duplicitat en la gestió de la qualitat, no ho és, ja que el Sistema d’Assegurament Intern de la Qualitat (SAIQ), implantat a l’FNB, ha fusionat en un únic sistema els requisits de les directives del programa AUDIT i els de la norma ISO 9001:2008, tot aprofitant sinergies, complementarietat i els punts de coincidència entre ambdós sistemes.

Des de l’FNB volem que aquesta nova singladura condueixi la Facultat cap a un referent de qualitat, i en definitiva, garantir una excel·lent oferta educativa i millora constant.

Go to top