Grau en Nàutica i Transport Marítim

Objetius de la Titulació GNTM

La societat del futur necessitarà nous i millors mitjans de transport marítim, això com un major control del mateix, el que obligarà a disposar d’un teixit econòmic i administratiu propi de les tecnologies nàutiques i marítimes amb un alt desenvolupament tecnològic, que possibiliti la utilització òptima dels vaixells i el degut control del tràfic marítim en els nostres ports i costes, per a la consecució de les finalitats propostes. Tot això suposa que la Enginyeria Nàutica té en el mon, a Europa, i en particular, a Espanya, un ampli horitzó de futur que requerirà disposar d’ importants recursos, tant materials com humans, sent cap d’aquests últims els mariners mercants que han estat i han de ser professionals dotats d’una sòlida formació bàsica i capacitació multidisciplinaria, el que fa obligatori dissenyar plans d’estudi que, sense perdre una sòlida formació bàsica i tecnològica, permetin obtenir els coneixements específics que els formin amb la flexibilitat que la temporalitat imposa, com a enginyers i mariners capacitats per satisfer les necessitats que el transport marítim espanyol i europeu demanden. L’ objectiu d’aquesta titulació es formar als estudiants per tal de que adquireixin les competències necessàries per l'exercici de la professió de Pilot de Segona de la Marina Mercant.

Competències GNTM

Competències genèriques

Les competències que els estudiants han d’adquirir són les que es relacionen en la taula següent:

CG1. EMPRENDEDURÍA I INNOVACIÓ
Conèixer i comprendre l’organització d’una empresa i les ciències que regeixen la seva activitat; capacitat per comprendre les regles laborals i les relacions entre la planificació, les estratègies industrials i comercials la qualitat i el benefici.

CG2. SOSTENIBILITAT I COMPROMIS SÒCIAL
Conèixer i comprendre la complexitat dels fenòmens econòmics i socials típics de la societat del benestar; capacitat per tal de relacionar el benestar amb la globalització i la sostenibilitat; habilitat per utilitzar de manera equilibrada y compatible la tècnica, la tecnologia, l’economia i la sostenibilitat.

CG3. TERCERA Llengua
Conèixer una tercera llengua, que serà preferentment l’anglès, amb un nivell adequat de forma oral y per escrit i en consonància amb les necessitats que tindran les titulades i els titulats en cada ensenyament.

 CG4. COMUNICACIÓ EFICAÇ ORAL I ESCRITA
Comunicar-se de forma oral I escrita amb altres persones sobre els resultats de l’aprenentatge, de la elaboració del pensament i de la toma de decisions; participar en debats sobre temes de la pròpia especialitat.

CG5. TREBALL EN EQUIP
Estar capacitat per treballar com a membre d’un equip, ja sigui como un membre més, o realitzant tasques de direcció amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, assumint compromisos considerant els recursos disponibles.

CG6. ÚS SOLVENT DELS RECURSOS D’INFORMACIÓ
Gestionar l’adquisició, l’estructuració, l’anàlisi i la visualització de dades i informació de l’àmbit de especialitat i valorar de forma crítica els resultats d’aquesta gestió.

CG7. APRENDIZATJE AUTÒNOM
Detectar carències en el propi coneixement i superar-les mitjançant la reflexió crítica i l’elecció de la millor actuació per ampliar aquest coneixement.

CG8. CAPACITAT PER IDENTIFICAR I SOLVENTAR PROBLEMES A L’ÀMBIT DE L’ENGINYERIA NÀUTICA I TRANSPORT MARÍTIM (Competència addicional de la Facultat de Nàutica de Barcelona)
Capacitat per el plantejament i resolució de problemes a l’àmbit de la Nàutica i Transport Marítim assumint iniciatives, prenen decisions i aplicant solucions creatives, dins del marc de una metodologia sistemàtica.

CG9. CAPACITAT PER CONCEBI, DISENYAR I IMPLEMENTAR SISTEMES COMPLEXOS A L’ÀMBIT DE LA NÀUTICA I TRANSPORT MARÍTIM (Competència addicional de la Facultat de Nàutica de Barcelona)
Capacitat per la concepció, disseny i implementació de processos, sistemes i/o serveis dins de  l’àmbit de la Nàutica i Transport Marítim, inclòs la redacció i desenvolupament de projectes en l’àmbit de la especialitat, el coneixement de les matèries bàsiques i tecnologies, la presa de decisions, la direcció de les activitats objecte dels projectes, la realització de mesuraments, càlculs i valoracions, el maneig d’especificacions, reglaments i normes d’obligat compliment, la valoració de l’impacta social i mediambiental de les solucions tècniques adoptades, la valoració econòmica y de recursos materials i humans involucrats en el projecte, amb una visió sistemàtica i integradora.

 

Competències específiques

Les competències específiques per els diferents blocs de formació son:

Competències del Mòdul de Formació Bàsica

CE-1 Capacitat per la resolució dels problemes matemàtics que és puguin plantejar en l’enginyeria. Aptitud per aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial; càlcul diferencial i integral; equacions diferenciables i en derivades parcials; mètodes numèrics; algorítmica numèrica; estadística i optimització.

CE-2 Comprensió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica, camps  ones i electromagnetisme i la seva aplicació per la resolució de problemes propis de l’enginyeria.

CE-3 Coneixements bàsics de la química general, química orgànica i inorgànica  les seves aplicacions en l’enginyeria.

CE-4 Coneixements bàsics sobre l’ús  i  programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació a l’enginyeria.

CE-5 Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica y geometria descriptiva, com mitjançant  les aplicacions de disseny assistit per ordinador.

CE-6 Coneixement adequat del concepte d’empresa, marc institucional i jurídic de
l’ empresa. Organització i gestió d’empreses.
CE-7 Coneixement de l’anglès tècnic marítim.

 

Competències del Mòdul de Formació Nàutica-Marina

Coneixement, utilització i aplicació al vaixell dels principis de:
CE-7 Teoria de circuïts i màquines elèctriques marines.
CE-8 Electrònica aplicada al vaixell i instal·lacions marines.
CE-9 Automatismes i mètodes de control aplicables al vaixell i instal·lacions marines.
CE-10 Tecnologies mediambientals i sostenibilitat en el medi marí.
CE-11 Seguretat i protecció del vaixell. Contra incendis i supervivència. Prevenció i lluita contra la contaminació.
CE-12 Sistemes de gestió de la qualitat y seguretat aplicada al vaixell. Auditories de la gestió del vaixell.
CE-13 Formació sanitària marina.
CE-14 Teoria del vaixell.
CE-15 Construcció naval.
CE-16 Sistemes principals, auxiliars i propulsors del vaixell. Fred i climatització.
CE-17 Legislació i normativa marina.

 

Competències del Mòdul de Formació de Tecnologia Específica en Enginyeria Nàutica i Transport Marítim

Coneixements i capacitat per aplicar i calcular d’acord amb el Conveni STCW-95:
CE-18 Tècniques de navegació basades en la determinació de la posició, del rumb,  del temps, la velocitat i la distància, càlculs per: navegació costera, cinemàtica del vaixell, navegació per estima, navegació loxodròmica, navegació ortodròmica, navegació astronòmica, navegació electrònica i navegació inercial. Aixecament de cartes nàutiques.
CE-19 Instal·lació, reparació i optimització d’elements d’equips de navegació i seguretat marina.
CE-20 Maniobra del Vaixell. Maniobrabilitat: capacitats. Aigües  restringides. Amarres i defenses. Assistències a la maniobra: remolcadors, posicionament dinàmic. Maniobres avançades: vaixell a vaixell, camp de boies, mono boia. Instal·lacions off-shore. Maniobra en zones polars. Reglament internacional per la prevenció d’abordatges. Codi internacional de senyals i abalisament.
CE-21 Meteorologia. Anàlisis dels factors i processos a escala sinòptica que controlen les situacions de riscos meteorològics. Interpretació de mapes del temps. Tècniques de predicció de fenòmens meteorològics adverses. Càlcul de la Navegació meteorològica i sinòptica. Sistemes depressionaris i ciclons tropicals. Gels. Càlcul de les marees. Oceanografia: corrents i onatge.
CE-22 Aprofitament energètic de les marees, càlcul i disposició d’equips.
CE-23 Teoria del Vaixell. Flotabilitat. Estabilitat estàtica i dinàmica, transversal i longitudinal. Efectes de moviment i distribució de pesos. Hidrostàtica i hidrodinàmica. Resistència i propulsió. Compartimentat inundació i encallada. Dinàmica de vehicles marins.
CE-24 Construcció naval. Descripció estructural dels vaixells i elements dels mateixos. Tipologia de vaixells. Condicions dels vaixells des de el punt de vista constructiu. Materials i la seva protecció. Resistència, esforços i vibracions. Inspecció i Societats de Classificació.
CE-25 Estiba i sujecció de les mercaderies. Meteorologia de les bodegues. Equip de carrega i descarrega dels vaixells, operació i càlcul. Transports especials i instal·lacions a flotació. Estudi, planificació, càlcul de la carrega, estiba i trincat ge. Mercaderies perilloses. Protecció de les mercaderies Disney i càlcul. Equips de medició i control.
CE-26 Equips de manteniment  de carrega sistemes de medició i control de les atmosferes de espais de carrega i l’equip de bucs tanc per el transport de gasos liquats del petroli, gasos naturals del petroli, transport de petroli en cru, derivats i productes químics.
CE-27 Organització i gestió de projectes de reparació, instal·lació, modificació i manteniment de equips de carrega, estiba i sistemes de seguritat i mitjans de càrrega i auxiliars del vaixell.
CE-28 Sistemes de radiocomunicacions. Sistema mundial de socors i seguretat marítims (SMSSM), procediments de seguritat, equips i protocols de comunicació.

 

Competències del Mòdul de Treball de Fi del Grau

CE-35 Capacitat per realitzar un Exercici original consistent en un projecte integral dins l’ àmbit de l’Enginyeria Nàutica de caràcter professional, en el qual es sintetitzen les competències adquirides en els ensenyaments i que a ser possible correspongui a un cas real que es pugui presentar en la realització de les pràctiques externes complementàries.

Les competències recollides en el conveni STCW-95, per el títol de grau proposat en aqueta memòria, son les següents:

COMPETÈNCIES STCW-95

Realitzar una guàrdia de navegació segura

Ús del RADAR y ARPA par la realització d’una navegació segura

Mesures adoptades en casos d’emergència

Resposta a senyals de socors a la mar

Utilització del vocabulari normalitzat de navegació marítima, frases normalitzades de la OMI per les comunicacions marítimes, i ús de l’anglès parlat i escrit

Transmetre i rebre informació mitjançant senyals visuals

Maniobrar el vaixell

Vigilar l’embarcament, estiba, sujecció u desembarcament de la carrega i el seu cuidat i manteniment durant la travessia

Assegurar l’acompliment de les prescripcions sobre la prevenció de la contaminació

Mantenir la navegabilitat del vaixell

Prevenció, control i lluita contra incendis a bord

Fer funcionar els dispositius de salvament

Prestar primers auxilis a bord

Vigilar l’acompliment de les prescripcions legislatives

Planificar i dirigir una travessia i determinar la situació

Determinar per qualsevol mitja la situació i la seva exactitud

Determinar i compensar les errades del compàs

Coordinar operacions de cerca i salvament

Establir els sistemes i procediments del serveis de guàrdia

Mantenir la seguritat de la navegació utilitzant el radar, ARPA i els sistemes electrònics de navegació per tal de facilitar la presa de decisions

Pronosticar les condiciones meteorològiques i oceanogràfiques

Medidas que procede adoptar en caso de emergencia de la navegación

Maniobrar el vaixell en totes les condicions

Utilitzar els telecomandament de les instal·lacions de propulsió i dels sistemes i serveis de la maquinaria

Planificar y garantizar el embarque, estiba y sujeción de la carga, y su cuidado durante la travesía y el desembarque

Transport de mercaderies perilloses

Controlar l’assentament, la estabilitat i els esforços

Vigilar i controlar l’acompliment de les prescripcions legislatives i de les mesures per tal de garantir la seguretat de la vida humana en la mar i la protecció del mitja marí

Mantenir la seguritat i protecció del vaixell, de la tripulació i els passatgers, així com el bo estat de funcionament dels sistemes de salvament, de lluita contra incendis i demes sistemes de seguritat

Elaborar plans per contingències de control d’avaries, i actuar eficaçment en aquestes situacions

Organitzar i dirigir la tripulació

Organitzar i administrar les cures mèdiques a bord

Competències STCW (GNTM)

Bachelor's degree in Nautical Science and Maritime Transport Adobe icon

Mandatory standards regarding provisions of the annex to the STCW Convention

Standards regarding the master and deck department – Section A­II/1

Mandatory minimum requirements for certification of officers in charge of a navigational watch on ships of 500 gross tonnage or more

Perfil d'Ingrés GNTM

El perfil d’ingrés recomanat es el següent:

 • En quant a la seva formació prèvia, l’estudiant de nou ingrés haurà de tenir una bona formació que el permeti accedir als coneixements avançats en matemàtiques, física, química, informàtica i expressió gràfica que requereix la titulació en els dos primers anys.
 • Respecte a les seves aptituds i capacitats, resulten desitjables les següents: bona disposició per el treball individual, capacitat de concentració, facilitat per ell aprenentatge autònom, habilitat per organitzar el temps i l’estudi, facilitat per el pensament lògic, responsabilitat en el treball en equip.

Estructura de la Titulació GNTM

El pla d’estudis de la titulació proposada s’estructura de manera descriptiva a nivell de matèries per garantir una organització flexible, que sigui capaç de donar resposta amb total eficàcia als objectius de formació previstos.
En la següent taula es mostra la distribució de crèdits, en funció del tipus de matèries i els crèdits assignats.

TIPUS DE MATÈRIA CRÈDITS
Formació bàsica 60 ECTS
Obligatòries 132 ECTS
Optatives 6 ECTS
Pràctiques externes 30 ECTS
Treball de fi de grau 12 ECTS
CRÈDITS TOTALS 240 ECTS

  Explicació general de la planificació del pla d’estudis.
A continuació es detallen els mòduls i les matèries de que consta el pla, així com la seva seqüenciació temporal. El pla d’estudis del Grau en Nàutica i Transport Marítim de la Universitat Politècnica de Catalunya impartit per la FNB consta dels mòduls següents:

 • Mòdul de formació bàsica
 • Mòdul de formació comuna nàutica-marina
 • Modulo de formació específica nàutica i transport marítim
 • Modulo de formació optativa
 • Treball de fil de grau
 • Mòdul de pràctiques externes

 

      1r any 2n any 3r any 4t any
Bloc Matèries ECTS 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B
Formació bàsica  Matemàtiques  12                
 Física  9                
 Química  6                
 Informàtica  6                
 Expressió Gràfica  6                
 Empresa  6                
Anglès tècnic marítim 15                
  Total 60                
      1r any 2n any 3r any 4t any
Bloc Matèries ECTS 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B
Obligatori comú branca nàutica-marina  Construcció naval i teoria del vaixell 12                
 Electricitat, electrònica i automàtica aplicada al vaixell 18                
Seguretat medi ambiental i legislació marítima 18                
  Total 48                
      1r any 2n any 3r any 4t any
Bloc Matèries ECTS 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B
Obligatori específic titulació
Enginyeria Nàutica i TM
Navegació 25,5                
Dret i economia marítima 15                
Seguretat i radiocomunicacions marítimes 10,5                
Transports marítims 25,5                
Meteorologia i oceanografia 7,5                
  Total                                                    84
   
      1r any 2n any 3r any 4t any
Bloc Matèries ECTS 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B
Optativitat Optativa 6                
Reconeixement per mobilitat, activitats d’extensió universitària, … 6                
Pràctiques Pràctiques externes 30                
TFG Treball de fi de grau 12                
  Total  54                
  TOTAL TITULACIÓN 240                

Sortides Professionals GNTM

A continuació, es recullen els principals perfils professionals les competències del quals,  preparen a aquells que hagin superat l’adquisició, comprensió i aplicació dels coneixements que atorga la titulació de Grau en Nàutica i Transport Marítim, donant la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants per emetre judicis de valor dins del camp d’aplicació:

1. Marina Mercant.

La funció de Capità o Pilot de la marina mercant es troba plenament definida, tant per la tradició com per el conveni STCW-95, i a Espanya per el Reial Decret 973/2009, de 12 de juny, per el que es regulen les titulacions professionals de la marina mercant, que estableix com atribucions del Capità:

a) Comandament de vaixells dedicats a qualsevol classe de navegació sense limitació de tonatge.
b) Enrolar-se com oficial en els seus diferents categories en qualsevol classe de vaixell.
c) Exercir professionalment en totes les activitats vinculades a la seva professió.

Les atribucions del Pilot de 1a, segons el mateix RD, son:

a) Exercir de primer oficial de pont o d’oficial de pont en vaixells civils sense limitació.
b) Exercir com a capità de vaixells civils de arqueig brut no superior a 500 GT en navegacions pròximes a la costa. Per el comandament de bucs pesquers s’estarà a la legislació vigent.
c) Podrà exercir com a capità de bucs civils d’arqueig brut no superior a 6.000 GT. Per a això haurà d’acreditar un període d’embarcament no inferior a 36 mesos com oficial de pont. Aquest període podrà reduir-se a no menys de 24 mesos si acredita l’exercici professional de capità o de primer oficial de pont durant un període d’embarcament de al menys 12 mesos.

Les atribucions del Pilot de 2a, segons el mateix RD, son:

a) Exercir d’Oficial de Pont en vaixells civils sense limitació o de Primer Oficial de Pont en bucs mercants d’arqueig brut no superior a 3.000 GT.
b) Podrà exercir com a Capità de bucs mercants d’arqueig brut no superior a 500 GT en navegacions pròximes a la costa, sempre i quant hagi estat Oficial de Pont durant un període de embarcament no inferior a dotze mesos.

2. Altres activitats del sector marítim, tals com:

 • Asseguradores.
 • Clubs de Protecció i Indemnització.
 • Surveyors y Vetting.
 • Societats de Classificació.
 • Drassanes, Capitans de Dic, Proves de Mar.
 • Compensadors d’Agulles Nàutiques.
 • Banca especialitzada y finançament naval.
 • Industries auxiliares (Habilitació, pintura, etc.).
 • Consultors marítims i Comissaris d’avaries.
 • Col·legis Oficials.
 • Empreses navilieres.
 • Associacions de Naviliers.
 • Agencies de Embarcament.
 • Operadors portuaris.
 • Dragats i remolc portuari.
 • Ports d’esbarjo.

3. Gestió de empreses.

L’experiència adquirida en la gestió del vaixell té una gran aplicació en tot tipus d’empreses privades, com gerents o gestors comercials, de recursos humans, etc.

4. Seguretat.

Una petita part dels titulats desenvolupen funcions en activitats relacionades amb la seguretat,

 • Cossos de bombers.
 • Policia portuària.
 • Prevenció de Riscos Laborals

5. Logística.

L’activitat de transitaris, comerç internacional i agències de duana també ocupa a una petita part d’aquests titulats.

6. Administració pública.

 • Direcció General de la Marina Mercant.
 • Capitanies Marítimes.
 • Practicatge.
 • Autoritats Portuàries.
 • Institut Social de la Marina.
 • Direcció General de Pesca.
 • Inspecció Pesquera.
 • Servei de Vigilància Duanera.
 • SASEMAR (Control de tràfic marítim, Salvament marítim i rescat).
 • Administració marítima de les CC.AA.
 • Serveis Meteorològics.
 • Control de Tràfic Aeri.
 • Armada.
 • Confraries de Pescadors i Llotges de peix.
 • Professional autònom. Nombroses activitats de las relacionades en els paràgrafs precedents  es poden exercir com a professionals autònoms.

7. Docència i Investigació.

Pla d'estudis GNTM

Pla d'estudis desenvolupat d'acord amb la Resolució de 20 de gener de 2016, de la Secretaria General d´ Universitats (+ info )

Programa de les assignatures

Programa de las asignaturas (castellano)

Sense menció

Setè quadrimestre

Menció en Pràctiques en Vaixell

Setè quadrimestre

*En aquest cas, les pràctiques es fan a bord d'un vaixell

Assignatures optatives

En total cal cursar 6 ECTS d'assignatures optatives.  Es poden cursar a partir de Q3.

Obligatòria                          Optativa                            Projecte             

Quadre resum

Títol Graduat o Graduada en Nàutica i Transport Marítim
Professión regulada
 • Pilot de la marina mercant *.
 • Capità/ana de la marina mercant * (cursant el màster universitari en Enginyeria Nàutica i Transport Marítim).

* Un cop finalitzat el període d'embarcament requerit i haver complert els requisits que estableix la Marina Mercant Nova pàgina.

Durada 4 anys
Càrrega lectiva 240 crèdits (inclòs el Treball de Fi de Grau). Un crèdit equival a 25-30 hores de treball.
Tipus de docència Presencial
Idiomes Català / Castellà
Nota de tall PAU Curs 23/24: 7,885
Nº Places 50
Horaris/torns Matí / Tarda
Preus 18,46 (Curs 2023/24)
Vine'ns a veure  Jornades de Portes Obertes
Lloc d'impartició Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB)
Informació Pla d'estudis Indicadors de la titulació Informació i taules de reconeixement

Programa de les assignatures

Contacte
 

Coordinador/a: coordinador.gntm@fnb.upc.edu

Cap d'estudis FNB: cap.estudis@fnb.upc.edu

Requisits d'assignatures

Codi Unitat docent (B) Tipus Codi Unitat docent (A)
280613 ANGLÈS TÈCNIC PER A LA NAVEGACIÓ Prerequisit 280608 ANGLÈS TÈCNIC MARÍTIM
280681 GESTIÓ I PLANIFICACIÓ PORTUÀRIA DEL TRANSPORT Prerequisit 280622 REGLAMENTACIÓ, EXPLOTACIÓ DEL VAIXELL I LOGÍSTICA
280692 INSPECCIÓ TÈCNICA D'EMBARCACIONS D'ESBARJO Prerequisit 280614 CONSTRUCCIÓ NAVAL
280680 LEGISLACIÓ, REGLAMENTACIÓ I ECONOMIA MARÍTIMA Prerequisit 280622 REGLAMENTACIÓ, EXPLOTACIÓ DEL VAIXELL I LOGÍSTICA
280678 NEGOCI MARÍTIM INTERNACIONAL Prerequisit 280622 REGLAMENTACIÓ, EXPLOTACIÓ DEL VAIXELL I LOGÍSTICA
280679 SUBJECTES I DOCUMENTACIÓ DE LA CADENA LOGÍSTICA DEL TRANSPORT Prerequisit 280622 REGLAMENTACIÓ, EXPLOTACIÓ DEL VAIXELL I LOGÍSTICA
280619 TEORIA DEL VAIXELL I CONSTRUCCIÓ NAVAL Prerequisit 280615 TEORIA DEL VAIXELL
280682 TRANSPORT MARÍTIM DE CURTA DISTÀNCIA Prerequisit 280621 PREVENCIÓ DE LA CONTAMINACIÓ I SOSTENIBILITAT

NOTA:

“A Prerequisit de B”: Per matricular-se de la unitat B cal haver superat la unitat A

“A Corequisit de B”: Per matricular-se de la unitat B cal haver superat o estar matriculat de la unitat A

“A Precorequisit de B”: Per matricular-se de la unitat B cal haver matriculat anteriorment la unitat A. En cas que s’hagi superat la unitat A podrá matricular-se de B sense problemas. Si ha suspès la unitat A es controlarà com “A és corequisit de B”. Per tant, la primera vegada que es matricula de A, aquesta actua com a Prerequisit de B (no pot matricular de B) i les següents matrícules A actua com a Corequisit de B.

Quan parlem de superat també incloem els compensables, és a dir, notes entre 4 i 4,9.

Professió regulada

Professió Regulada

Les titulacions professionals de la Marina Mercant estan regulades a Espanya pel Reial Decret 269/2022, de 12 d'abril.  En concret, estableix els requisits i atribucions del Pilot de Primera Classe de la Marina Mercant (Article 13) i els requisits i atribucions del Pilot de Segona Classe de la Marina Mercant (Article 14).

 

Certificats d'especialitat

Per a un llistat dels diferents certificats d'especialitat i els requisits per a obtenir-los i tramitar-los consultat el següent document:

Estudis nàutics i titulacions professionals

 

Fluxgrama de les titulacions professionals de màquines

Go to top