Màster universitari en Gestió i Operació d’Instal·lacions Energètiques Marítimes

Objectius de la titulació

El Màster universitari en Gestió i Operació d’Instal·lacions Energètiques Marítimes atorga una formació multidisciplinar amb coneixements d’alt nivell en els camps de la operació, manteniment i gestió de les instal·lacions energètiques i els sistemes associats als vaixells, així com en el disseny, redisseny i la construcció d’aquestes instal·lacions i sistemes. Els titulats seran professionals d’alt nivell capaços de treballar tant en vaixells, com en altres sistemes marins com són els relacionats amb les industries offshore, ja siguin d’extracció o de generació energètica. La formació obtinguda permet tant el treball en industries marines com en industries terrestres.

A més, el Màster universitari en Gestió i Operació d’Instal·lacions Energètiques Marítimes és un requisit indispensable per avançar en la carrera professional de la Marina Mercant i aconseguir el títol professional de Cap de Màquines.

Específicament, els objectius formatius es poden dividir en cinc apartats:

 • Optimització de la operació, reparació, disseny, redisseny i manteniment del vaixell, incloent les seves instal·lacions energètiques i propulsores.
 • Gestió del manteniment i explotació del vaixell.
 • Projectes de reparacions, inspeccions, modificacions i construcció de tot tipus de vaixells i plataformes offshore.
 • Optimització en les operacions de conducció, reparació, manteniment, disseny i redisseny d’instal·lacions terrestres en tots els àmbits industrials.
 • Auditoria d’instal·lacions energètiques.

Competències

Les competències a assolir per l’estudiant/a que cursi el Màster universitari en Gestió i Operació d’Instal·lacions Energètiques Marítimes són:

 • Aplicar els principis de cogeneració en instal·lacions marines
 • Aplicar els principis d’energies renovables en instal·lacions marines
 • Efectuar la inspecció i certificació de les instal·lacions marines
 • Identificar i aplicar els principis de la generació, transport i distribució d’energia
 • Aplicar els principis de control avançat dels processos d’operació, manteniment i reparació
 • Analitzar solucions alternatives per la definició i optimització de les plantes d’energia i propulsió de vaixells
 • Elaborar auditories energètiques
 • Gestionar procediments segurs de manteniment i de reparacions
 • Gestionar i dirigir el manteniment de sistemes electromecànics marins i industrials (offshore i inshore)
 • Interpretar el funcionament, vigilància, avaluació del rendiment i manteniment de la seguretat de la instal·lació de propulsió i la maquinària auxiliar
 • Detectar i definir les causes de defectes de funcionaments de les instal·lacions marines
 • Gestionar les operacions de combustible, lubricació i llast
 • Gestionar el funcionament de l’equip de control elèctric i electrònic
 • Gestionar la localització i correcció de falles de l’equip de control elèctric i electrònic
 • Aplicar la normativa de classificació, construcció i inspecció de vaixells
 • Interpretar tota la documentació del vaixell
 • Distingir l’àmbit d’actuació de les administracions marítimes locals, autonòmiques, centrals i internacionals
 • Dirigir la gestió del vaixell i les empreses marítimes
 • Liderar i gestionar projectes i equips humans a l’àmbit de l'enginyeria marina
 • Aplicar els coneixements de la inspecció i certificació d’instal·lacions marines
 • Aplicar les normes de seguretat marítima i prevenció de la contaminació per gestionar situacions d’emergències als vaixells i el tractament de la contaminació produïda per aquests
 • Identificar l’enginyeria marina aplicada a la definició d’un vaixell, artefacte o plataforma marítima mitjanant l’anàlisi i optimització del seu cicle de vida
 • Aplicar els coneixements de comerç i del transport marítim internacional per a la seva aplicació a la definició i optimització de nous vaixells i artefactes
 • Aplicar els coneixements d’economia i de gestió d’empreses a l’àmbit marítim
 • Desenvolupar i gestionar l’enginyeria de recolzament logístic, manteniment i reparació de vaixells i artefactes.
 • Aplicar les tècniques analítiques i experimentals de la investigació

Competències STCW

Mandatory standards regarding provisions of the annex to the STCW Convention

Standards regarding engine department – Section A-­III/2

Mandatory minimum requirements for certification of chief engineer officers and second engineer officers on ships powered by main propulsion machinery of 3,000 kW propulsion power or more

 

Master's degree in Management and Operation of Energy Maritime Facilities

Taula Competències STCW A-III/2 - assignatures màster   Adobe icon

 

Sortides professionals

Els titulats del Màster universitari en Gestió i Operació d’Instal·lacions Energètiques Marítimes adquireixen competències que els permeten la operació, manteniment i gestió de les instal·lacions energètiques i els sistemes associats als vaixells i altres sistemes marins, així com el disseny, redisseny, optimització i construcció d’aquests sistemes i instal·lacions. Aquests coneixements no sols son aplicables als sistemes marins sinó que fàcilment poden ser extrapolats a altres instal·lacions que es troben en industries a terra. Els titulats tenen, doncs, un ampli ventall de sortides laborals.

L’empenta que està agafant darrerament el transport marítim, junt amb l’aparició de noves tecnologies offshore permet pronosticar que en un futur proper el nombre d’oportunitats laborals augmenti per als titulats del màster. Alguns dels àmbits que estan en desenvolupament on els titulats poden jugar un paper important son: nous sistemes de propulsió de vaixells, noves tecnologies de captació energètica als vaixells, energies offshore, plataformes offshore de nova generació, optimització d’instal·lacions industrials, etc.

La possibilitat d’incidir en tots els camps esmentats, tant els que existeixen actualment com els que aniran apareixent en el futur, fan dels titulats en el Màster universitari en Gestió i Operació d’Instal·lacions Energètiques Marítimes uns professionals altament qualificats d’alt valor per a la societat, gracies a seva capacitat per millorar els processos i sistemes en els que treballin, així com per intervenir en el desenvolupament de noves tecnologies.

Per donar una major concreció en les sortides professionals del màster, s'inclou a continuació un ventall de les possibilitats laborals que ofereix aquest màster. Sense pretendre ser completament exhaustiu, les principals són les relacionades amb empreses dedicades a:

 • Operació i manteniment de vaixells i plataformes marines.
 • El manteniment de qualsevol tipus de processos tècnics.
 • L'elaboració de projectes tècnics.
 • L'elaboració d'amidaments, taxacions, valoracions, peritatges, estudis i informes dins l'àmbit e l'Enginyeria Marina.
 • Reparació i construcció de vaixells, plataformes, plantes i sistemes marins.
 • La direcció d'obra de plantes industrials.
 • Sistemes mecànics tant estàtics (estructures) com dinàmics (màquines), sistemes hidràulics i energètics.
 • La gestió energètica i mediambiental.
 • Producció de gran varietat de productes industrials.
 • Prevenció de riscos laborals.
 • Companyies de classificació i d'assegurament de la qualitat.
 • Investigació marina.
 • Prospecció i explotació de recursos marins.

Perfil d'ingrés

El perfil recomanat d’ingrés és el de l'estudiantat en possessió del Grau en tecnologies Marines o dels títols obtinguts en ordenacions d'estudis anteriors, com és el cas dels Diplomats en Màquines Navals o els Diplomats en Marina Civil, Secció Màquines.

També poden accedir als ensenyaments de màster universitari els estudiants de grau de la UPC que, tot i no haver obtingut el títol de grau, tinguin pendent el TFG i, com a màxim, fins a 9 ECTS (inclosos crèdits pendents de reconeixement o transferència) o bé que hagin finalitzat els estudis però estiguin pendents d’assolir, si escau, la competència transversal en una tercera llengua.

A més, podran accedir al màster qui estigui en possessió d'un grau en enginyeria. En aquest cas, el títol de màster no habilitarà per exercir la professió de Cap de Màquines de la Marina Mercant.

Els/les aspirants seran ordenats en base a la nota d’admissió. Aquesta es calcula amb el següent criteri:

Nota d'admissió=EO+NE+CV+LA+LC
EO: Estudis d'origen es valora la similitud o equivalència entre les competències del programa i les de la titulació a la qual es demana accés. Valoració de l'1 al 5.
NE: Nota expedient. Valoració de l'1 al 4.
CV: Nota currículum.Complements de Formació: l'experiència laboral i el currículum es valora del 0 a l'1
LA: Llengua anglesa. Valoració del 0 a l'1

LC: Llengua castellana. Valoració del 0 a l’1

Cal que l'estudiant acrediti  el seu coneixement de les llengües anglesa (Nivell B2) i castellana (Nivell A) (en cas de no ser castellanoparlant). Aquest coneixement s'acreditarà mitjançant un certificat d’idiomes (es farà servir la taula de certificats i les puntuacions establertes pel Consell Interuniversitari de Catalunya) o evidència clara del domini de l'idioma que serà valorat per la comissió encarregada de l'admissió al Màster. 

      Complements de Formació:

Els complements formatius que s'hauran de cursar dependrà de la titulació d'ingrés, ja sigui de grau o de l'anterior ordenació de estudis, així com de les competències acadèmiques prèvies de la/l'estudiant reflectides en el seu expedient acadèmic. El nombre i el contingut dels crèdits a cursar els ha de determinar la Comissió Acadèmica del Màster.
Per superar els complements formatius exigits, l'estudiant haurà de cursar assignatures de les matèries del Grau en Tecnologies Marines, de tal manera que garanteixin l'adquisició de les competències requerides per iniciar el programa de màster.
Els complements de formació, si bé consistiran en la superació d'assignatures de Grau, tindran, a efectes de preu públic, la consideració de crèdits de màster.

Grau que té accés directe
Els estudiants que provinguin del grau en Tecnologies Marines no requereixen complements de formació específica, és a dir, tenen accés directe.

Els complements de formació per a altres titulacions s'estudiaran de forma específica per la Comissió Acadèmica del Màster.
En qualsevol cas, no s'acceptarà l'ingrés al Màster Universitari en Gestió i Operacions d'Instal·lacions Energètiques Marítimes d'aquells estudiants que, en funció de la seva titulació d'accés, requereixin més de 45 ECTS de complements de formació.

 

Preinscripció

La preinscripció per cursar el màster el curs 2024/25 romandrà oberta del 26 de febrer al 24 de juliol de 2024, a través de l’aplicació web de la Universitat Politècnica de Catalunya. Es pot accedir a l’aplicació a través del següent link: Aplicació preinscripció. Aquest any s’ofereixen 15 places de nou accés.

Les sol·licituds seran ordenades en base a la nota d’admissió, tal com es detalla a l’apartat “perfil d’ingrés”.

Els llistats provisionals d'admissió al màster es publicaran els següents dies:

 • 22 de maig de 2024
 • 22 de juny de 2024
 • 25 de juliol de 2024

En cas que quedin places lliures, s’obrirà la preinscripció extraordinària del 26 de juliol al 27 de setembre de 2024.

El llistat d'admissió extraordinària al màster es publicarà el 30 de setembre de 2024.

En cas que quedin places lliures, s’obrirà la preinscripció per accedir al quadrimestre de primavera del 21 d’octubre de 2024 fins al 7 de febrer de 2025. La llista provisional d’admesos es publicarà el 20 de desembre de 2024 i la definitiva el 10 de febrer de 2025.

*L’estudiantat que accedeixi al màster en el segon quadrimestre ha de tenir en compte que la docència no es duplica cada quadrimestre i això pot allargar la finalització del mateix.

Informació important:

L’estudiant admès al màster haurà de fer la reserva de plaça abans del dia 8 de juliol de 2024 abonant 300 euros que posteriorment es descomptaran de l'import de la matrícula de setembre. En cas de no matricular-se, es perdran els 300 euros de dipòsit.

La matrícula es formalitzarà a principis de setembre. Abans de formalitzar la matrícula l’estudiant haurà de presentar els originals de tota la documentació requerida per accedir al màster (en el cas d'estudis estrangers ha d'estar degudament legalitzada).

L’estudiantat de la UPC podrà accedir i matricular-se d‘un  Màster de la FNB sempre que estigui cursant els estudis de Grau que en donen accés i, per finalitzar-los, els restin un màxim de 9 ECTS i el TFG. Per formalitzar la matrícula del Màster caldrà haver matriculat els crèdits pendents per finalitzar el Grau. Si finalment accedeix i no matricula els crèdits pendents del grau, haurà de fer una reserva de plaça per no perdre els 300 euros de dipòsit del màster.

Els i les estudiants de fora de la UPC, poden ser admesos al màster si només tenen pendent el TFG del grau que en dona accés però no es podran matricular sense haver finalitzat els estudis de grau. Per aquesta raó, en aquests casos es pot allargar el període de matrícula fins a 31 d’ octubre de 2024. Si, finalment no es titula dins d’aquest període, haurà de demanar una reserva de plaça per iniciar els estudis el següent quadrimestre (començar al febrer) o el següent curs (té associada una taxa de 90 euros).

Per temes acadèmics no dubteu en contactar amb el coordinador del màster, Germán de Melo, si voleu més informació al respecte (coordinacio.mugoiemfnb.upc.edu). Si teniu dubtes administratius, contacteu amb gestió acadèmica de la FNB (gestio.academica.fnbUPC.EDU ),

Places ofertes 15
Preinscripció al màster: del 26 de febrer al 24 de juliol de 2024
Publicació llistes admesos/es; detallat en l'apartat anterior
Matricula: PENDENT
Preinscripció extraordinària setembre: del 26 de juliol al 27 de setembre de 2024.
Matrícula extraordinària octubre: PENDENT
Preinscripció quadrimestre primavera: del 21 d'octubre de 2024 al 7 de febrer de 2025 (mirar apartat anterior*)
Inici curs acadèmic: PENDENT
Aplicació de preinscripció: Aplicació preinscripció

Quadre resum

El Màster universitari en Gestió i Operació d’Instal·lacions Energètiques Marítimes proporciona els coneixements i les competències per dissenyar, operar, mantenir, planificar i gestionar instal·lacions marines des d’una perspectiva interdisciplinària que aborda els aspectes de seguretat, mediambiental i econòmica de l’enginyeria marina.

Quadre resum de la titulació:

Durada dels estudis Un curs i mig
Crèdits ECTS 90
Tipus de docència Semipresencial
Idiomes Català, Castellà i Anglès
Número de places 20
Habilita per professió regulada Cap de Màquines de la Marina Mercant
Organització Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB)
Universitat coordinadora Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
Lloc d'impartició Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB)
Preu 18,46 €/crèdit per tots els estudiants, excepte per als estudiants estrangers no residents, que no siguin nacionals d'estats membres de la UE, serà d'1,5 vegades el preu del crèdit (curs 22/23).
Preus, beques i ajuts
Contacte

Coordinador/a del màster: coordinacio.mugoiem@fnb.upc.edu

Cap d'estudis FNB:  cap.estudis@fnb.upc.edu

 

Programa de les assignatures 

Informació Màsters Universitaris UPC

Professió regulada

No habilita però es condició necessaria per obtenir el títol professional de Cap de Màquines de la marina mercant (RD 269/2022, de 12 d'abril pel qual es regulen les titulacions professionals de la marina mercant).

Fluxgrama de les titulacions professionals de màquines

fluxgrama tecnologies marines

Go to top