Màster universitari en Gestió i Operació d’Instal·lacions Energètiques Marítimes

Objectius de la titulació

El Màster universitari en Gestió i Operació d’Instal·lacions Energètiques Marítimes atorga una formació multidisciplinar amb coneixements d’alt nivell en els camps de la operació, manteniment i gestió de les instal·lacions energètiques i els sistemes associats als vaixells, així com en el disseny, redisseny i la construcció d’aquestes instal·lacions i sistemes. Els titulats seran professionals d’alt nivell capaços de treballar tant en vaixells, com en altres sistemes marins com són els relacionats amb les industries offshore, ja siguin d’extracció o de generació energètica. La formació obtinguda permet tant el treball en industries marines com en industries terrestres.

A més, el Màster universitari en Gestió i Operació d’Instal·lacions Energètiques Marítimes és un requisit indispensable per avançar en la carrera professional de la Marina Mercant i aconseguir el títol professional de Cap de Màquines.

Específicament, els objectius formatius es poden dividir en cinc apartats:

 • Optimització de la operació, reparació, disseny, redisseny i manteniment del vaixell, incloent les seves instal·lacions energètiques i propulsores.
 • Gestió del manteniment i explotació del vaixell.
 • Projectes de reparacions, inspeccions, modificacions i construcció de tot tipus de vaixells i plataformes offshore.
 • Optimització en les operacions de conducció, reparació, manteniment, disseny i redisseny d’instal·lacions terrestres en tots els àmbits industrials.
 • Auditoria d’instal·lacions energètiques.

Competències

Les competències a assolir per l’estudiant/a que cursi el Màster universitari en Gestió i Operació d’Instal·lacions Energètiques Marítimes són:

 • Aplicar els principis de cogeneració en instal·lacions marines
 • Aplicar els principis d’energies renovables en instal·lacions marines
 • Efectuar la inspecció i certificació de les instal·lacions marines
 • Identificar i aplicar els principis de la generació, transport i distribució d’energia
 • Aplicar els principis de control avançat dels processos d’operació, manteniment i reparació
 • Analitzar solucions alternatives per la definició i optimització de les plantes d’energia i propulsió de vaixells
 • Elaborar auditories energètiques
 • Gestionar procediments segurs de manteniment i de reparacions
 • Gestionar i dirigir el manteniment de sistemes electromecànics marins i industrials (offshore i inshore)
 • Interpretar el funcionament, vigilància, avaluació del rendiment i manteniment de la seguretat de la instal·lació de propulsió i la maquinària auxiliar
 • Detectar i definir les causes de defectes de funcionaments de les instal·lacions marines
 • Gestionar les operacions de combustible, lubricació i llast
 • Gestionar el funcionament de l’equip de control elèctric i electrònic
 • Gestionar la localització i correcció de falles de l’equip de control elèctric i electrònic
 • Aplicar la normativa de classificació, construcció i inspecció de vaixells
 • Interpretar tota la documentació del vaixell
 • Distingir l’àmbit d’actuació de les administracions marítimes locals, autonòmiques, centrals i internacionals
 • Dirigir la gestió del vaixell i les empreses marítimes
 • Liderar i gestionar projectes i equips humans a l’àmbit de l'enginyeria marina
 • Aplicar els coneixements de la inspecció i certificació d’instal·lacions marines
 • Aplicar les normes de seguretat marítima i prevenció de la contaminació per gestionar situacions d’emergències als vaixells i el tractament de la contaminació produïda per aquests
 • Identificar l’enginyeria marina aplicada a la definició d’un vaixell, artefacte o plataforma marítima mitjanant l’anàlisi i optimització del seu cicle de vida
 • Aplicar els coneixements de comerç i del transport marítim internacional per a la seva aplicació a la definició i optimització de nous vaixells i artefactes
 • Aplicar els coneixements d’economia i de gestió d’empreses a l’àmbit marítim
 • Desenvolupar i gestionar l’enginyeria de recolzament logístic, manteniment i reparació de vaixells i artefactes.
 • Aplicar les tècniques analítiques i experimentals de la investigació

Competències STCW

Master's degree in Management and Operation of Energy Maritime Facilities Adobe icon

Mandatory standards regarding provisions of the annex to the STCW Convention

Standards regarding engine department – Section A­III/2

Mandatory minimum requirements for certification of chief engineer officers and second engineer officers on ships powered by main propulsion machinery of 3,000 kW propulsion power or more

Sortides professionals

Els titulats del Màster universitari en Gestió i Operació d’Instal·lacions Energètiques Marítimes adquireixen competències que els permeten la operació, manteniment i gestió de les instal·lacions energètiques i els sistemes associats als vaixells i altres sistemes marins, així com el disseny, redisseny, optimització i construcció d’aquests sistemes i instal·lacions. Aquests coneixements no sols son aplicables als sistemes marins sinó que fàcilment poden ser extrapolats a altres instal·lacions que es troben en industries a terra. Els titulats tenen, doncs, un ampli ventall de sortides laborals.

L’empenta que està agafant darrerament el transport marítim, junt amb l’aparició de noves tecnologies offshore permet pronosticar que en un futur proper el nombre d’oportunitats laborals augmenti per als titulats del màster. Alguns dels àmbits que estan en desenvolupament on els titulats poden jugar un paper important son: nous sistemes de propulsió de vaixells, noves tecnologies de captació energètica als vaixells, energies offshore, plataformes offshore de nova generació, optimització d’instal·lacions industrials, etc.

La possibilitat d’incidir en tots els camps esmentats, tant els que existeixen actualment com els que aniran apareixent en el futur, fan dels titulats en el Màster universitari en Gestió i Operació d’Instal·lacions Energètiques Marítimes uns professionals altament qualificats d’alt valor per a la societat, gracies a seva capacitat per millorar els processos i sistemes en els que treballin, així com per intervenir en el desenvolupament de noves tecnologies.

Per donar una major concreció en les sortides professionals del màster, s'inclou a continuació un ventall de les possibilitats laborals que ofereix aquest màster. Sense pretendre ser completament exhaustiu, les principals són les relacionades amb empreses dedicades a:

 • Operació i manteniment de vaixells i plataformes marines.
 • El manteniment de qualsevol tipus de processos tècnics.
 • L'elaboració de projectes tècnics.
 • L'elaboració d'amidaments, taxacions, valoracions, peritatges, estudis i informes dins l'àmbit e l'Enginyeria Marina.
 • Reparació i construcció de vaixells, plataformes, plantes i sistemes marins.
 • La direcció d'obra de plantes industrials.
 • Sistemes mecànics tant estàtics (estructures) com dinàmics (màquines), sistemes hidràulics i energètics.
 • La gestió energètica i mediambiental.
 • Producció de gran varietat de productes industrials.
 • Prevenció de riscos laborals.
 • Companyies de classificació i d'assegurament de la qualitat.
 • Investigació marina.
 • Prospecció i explotació de recursos marins.

Perfil d'ingrés

El perfil recomanat d’ingrés és el de l'estudiantat en possessió del Grau en tecnologies Marines o dels títols obtinguts en ordenacions d'estudis anteriors, com és el cas dels Diplomats en Màquines Navals o els Diplomats en Marina Civil, Secció Màquines.

També podran accedir al màster qui estigui en possessió d'un grau en enginyeria. En aquest cas, el títol de màster no habilitarà per exercir la professió de Cap de Màquines de la Marina Mercant.

En el cas de que la demanda de places per cursar el màster superi el nombre de places ofertes, els aspirants seran ordenats en base a la nota d’admissió. Aquesta es calcula amb el següent criteri:

Nota d'admissió=EO+NE+CV+LI
EO: Estudis d'origen es valora la similitud o equivalència entre les competències del programa i les de la titulació a la qual es demana accés. Valoració de l'1 al 5.
NE: Nota expedient. Valoració de l'1 al 4.
CV: Nota currículum.Complements de Formació: ?L'experiència laboral i el currículum es valora del 0 a l'1
Ll: Llengua anglesa. Valoració del 0 a l'1

Complements de Formació:

Tots l'estudiantat que provingui d'una ordenació d'estudis anterior als graus (antigues diplomatures) haurà de cursar un mínim de 30 crèdits ECT per obtenir el títol de màster.

Els complements de formació es podran cursar alhora que es cursen les diferents matèries del màster, sempre que es respectin els requisits i prerequisits individuals que puguin tenir les diferents assignatures.

Els complements de formació necessaris per a l'estudiantat que provinguin de la Diplomatura en Màquines Navals (i titulacions anteriors) queden recollits a la següent taula:

Codi
Assignatura
ECTs
280606
Gestió empresarial i organització d’empreses
6
280648
Inspecció i assaigs no destructius
4.5
280661
Pràctiques externes*
19.5
 
Total
30

* Es podran reconèixer els dies d'embarcament realitzats com a pràctiques externes. Igual que al grau, els crèdits de pràctiques externes es poden cursar en forma d'assignatures.

Els complements de formació necessaris per a diplomats d'altres enginyeries els definirà de forma individual per cada cas la comissió permanent del màster.

Pla d'estudis (Màster 2016)

Pla d'estudis desenvolupat d'acord amb la Resolució de 20 de gener de 2016, de la Secretaria General d'Universitats ( + info )

Programa de les assignatures

Programa de las asignaturas (Castellano)

El curs 2016-17 el Màster universitari en Gestió i Operació d'Instal·lacions Energètiques Marítimes començarà un nou pla d'estudis.

PROGRAMA DE LES ASSIGNATURES

Obligatòria

Optativa

Projecte

AdjuntMida
PDF icon MUGOIEM_Pla 2016 .pdf69.42 KB

Preinscripció

La preinscripció per cursar el màster el curs 2019-20 començarà al gener de 2019.

No dubteu en contactar amb el coordinador del màster, Ignacio Echevarrieta, si voleu més informació al respecte (iechevarrieta@cen.upc.edu)

El curs 2019-2020 s’oferirà el Màster Universitari en Gestió i Operació d’Instal·lacions Energètiques Marítimes a la Universitat Politènica de Catalunya (UPC). Aquest any s’oferiran 35 places de nou accés.

Tot aquell que es vulgui pre-inscriure al màster haurà de fer-ho entre el dia 1 de gener i el 21 de juny del 2019, a través de l’aplicació web que te la Universitat Politècnica de Catalunya per fer-ho. Es pot accedir a l’aplicació web a través del següent link: Aplicatiu preinscripció.

La descripció de com fer la preinscripció es pot consultar al següent link: Ajuda preinscripció.

En cas de que la demanda de places superi l’oferta, les sol·licituds seran ordenades en base a la nota d’admissió, tal com es detalla a l’apartat “perfil d’ingrés”.

L’estudiant admès al màster haurà de fer la reserva de plaça abans del abans del dia 28 de juny del 2019. La matrícula es formalitzarà a principis de setembre. En el moment de formalitzar la matricula l’estudiant haurà de presentar els originals de tota la documentació requerida per accedir al màster.

Places ofertes 35
Preinscripció al màster 9 de gener al 21 de Juny 2019
Publicació llista admesos/es 28 de Juny del 2019
Matricula Principis de Setembre 2019
Preinscripció extraordinaria setembre Del 2 de Setembre al 23 de Setembre del 2019
Publicació llistes definitives admesos/es 27 de Setembre 2019
Matricula extraordinaria octubre Inicis d'octubre de 2019
Inici curs acadèmic Setembre 2019 (pendent)
Aplicatiu preinscripció Aplicatiu preinscripció

Extinció pla 2000

La implementación del Máster universitario en Gestión y Operación de Instalaciones Energéticas Marítimas va acompañada de la extinción del plan de ordenación de estudios anteriores, la Licenciatura en Máquinas Navales.

En el cuadro adjunto se muestra el plan de extinción de los estudios de licenciatura:

2014-15 2015-16 2016-17 2017-18
Docencia Máster Plan 2000 Docencia Máster Plan 2000 Docencia Máster Plan 2000 Docencia Máster Plan 2000
Q1-Q2 Exámenes Q1-Q2 Q1-Q2 Exámenes Q1-Q2 Q1-Q2   Q1-Q2  
  Docencia Q3-Q4 Q3-Q4 Exámenes Q3-Q4 Q3-Q4 Exámenes Q3-Q4 Q3-Q4  

La adaptación a los nuevos estudios de máster del estudiantado que esté cursando los estudios de licenciatura y que quiera adaptarse al nuevo plan de estudios, así como aquel estudiante que no pueda terminar los estudios de licenciatura en el calendario establecido, se hará siguiendo la siguiente tabla de equivalencia de asignaturas. En amarillo se han marcado aquellas asignaturas que no tienen equivalencia al título a extinguir y que por tanto deben cursar obligatoriamente.

Asignaturas Licenciatura en Máquinas Navales Créditos LOU   Asignaturas Máster universitario en Gestión y Operación de Instalaciones Energéticas Marítimas Créditos ECTS
Motores térmicos 6  Q1 Motores de combustión interna 6
Técnicas energéticas del barco 12 Ciclos combinados y cogeneración 6
    Normativa de inspección y clasificación de barcos 6
Mecánica de fluidos y turbomáquinas térmicas e hidráulicas 10.5 IMDG y estibaTurbomáquinos térmicas e hidráulicas 6
Gestión empresarial 4.5 Economia y negocio marítimo 3
Tecnología del mantenimento 10.5 Ingeniería mecánica aplicada a los sistemas marinos 3
Técnicas energéticas del barco  12 Q2 Plantas de vapor, gestión y optimización energética 7.5
    Liderazgo y gestión de empresas marítimas 4.5
Seguridad marítima y prevención de la contaminación  6 Gestión de la prevención de la contaminación 4.5
Sistemas eléctricos del barco 7.5 Sistemas eléctricos del barco 4.5
Organización y mantenimiento del barco  10.5 Gestión del mantenimento 4.5
Regulación y control de máquinas navales 4.5 Control avanzado de sistemas marinos 4.5
Sistemas electrónicos del barco  4.5 Q3 Sistemas electrónicos del barco 3
    Administración marítima y documentación del barco 6
Seguridad marítima y prevención de la contaminación 6 Gestión de la seguridad marítima 4.5
    Metodología de investigación y nuevas tecnologías 4.5
    Trabajo final de máster 12

Pla d'estudis 2013 (a extingir)

El pla d'estudis del 2013 del Màster universitari en Gestió i Operació d’Instal·lacions Energètiques Marítimes deixarà d'impartir-se substituït pel nou pla i es troba en extinció des del curs 2016-17.

Les assignatures que composen el pla d'estudis del Màster universitari en Gestió i Operació d’Instal·lacions Energètiques Marítimes son:
  Assignatura Crèdits ECTs
     
Q1 (en extinció) 280017 Motors de combustió interna
280018 Cicles combinats i cogeneració
280013 Normativa d'inspecció i classificació de vaixells
280020 Turbomàquines tèrmiques i hidràuliques
280021 Economia i negoci marítim
280022 Enginyeria mecànica aplicada als sistemes marins
6
6
6
6
3
3
Q2 280023 Plantes de vapor, gestió i optimització energètica
280007 Lideratge i gestió d'empreses marítimes
280011 Gestió de la prevenció i de la contaminació
280026 Sistemes elèctrics del vaixell
280027 Gestió del manteniment
280028 Control avançat de sistemes marins
7.5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
Q3 280029 Sistemes electrònics del vaixell
280030 Administració marítima i documentació del vaixell
280031 Optimització dels sistemes de seguretat operacional
280014 Metodologia d'investigació i noves tecnologies
280033 Treball final de màster
3
4.5
4.5
6
12

 

Quadre resum

El Màster universitari en Gestió i Operació d’Instal·lacions Energètiques Marítimes proporciona els coneixements i les competències per dissenyar, operar, mantenir, planificar i gestionar instal·lacions marines des d’una perspectiva interdisciplinària que aborda els aspectes de seguretat, mediambiental i econòmica de l’enginyeria marina.

Quadre resum de la titulació:

Durada dels estudis Un curs i mig
Crèdits ECTS 90
Tipus de docència Semipresencial
Idiomes Català, Castellà i Anglès
Número de places 20
Habilita per professió regulada Cap de Màquines de la Marina Mercant
Organització Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB)
Universitat coordinadora Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
Lloc d'impartició Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB)
Preu 41,17 €/crèdit per tots els estudiants, excepte per als estudiants estrangers no residents, que no siguin
nacionals d'estats membres de la UE, serà d'1,5 vegades
el preu del crèdit (curs 18/19)
Beques i ajuts per a màsters universitaris
Contacte Coordinador del màster: Ignacio Echevarrieta: iechevarrieta@cen.upc.edu
Cap d'estudis FNB:  cap.estudis@fnb.upc.edu
 

Programa de les assignatures 

Informació Màsters Universitaris UPC
You are not authorized to access this content.
Go to top