SAIQ 2

Certificació SIGQ - AQU

                      

Informe d'avaluació per a l'Acreditació Institucional

Informe de certificació de la implantació del SGIQ

Informe d'avaluació externa per a la implantació del SGIQ

Certificat Disseny AUDIT

 

Certificació ISO 9001:2015 - Lloyd's Register Quality Assurance

Certificat ISO 9001:2015  (CAT)                   

Certificado ISO 9001:2015  (CAST)                         

ISO 9001:2015 Certificate (ENG)

 

Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ) marc de la UPC

Processos transversals

 

Informació General del Centre i del SAIQ de l'FNB

Manual de Qualitat

Manual de Qualitat

Organigrama FNB

Mapa de processos

 

Processos i procediments del SAIQ de l'FNB

Directriu Procés / Procediment / Format
280.1 Definició de la Política i Objectius de Qualitat 280.1.1 Definició de la política i objectius de qualitat
280.2 Garantia de Qualitat dels Programes Formatius 280.2.1.1 Verificació
280.2.1.2 Seguiment
280.2.1.3 Modificació
280.2.1.4 Acreditació
280.3 Gestió i Orientació a l'Estudiant

280.3.1 Promoció dels estudis i admissió d'estudiants  

           Pla de Promoció            

           PE-3.1/SG-02 Matrícula

280.3.2 Suport i orientació a l'estudiant

            Pla d'Acollida           

            Pla d'Acció Tutorial

            Manual del tutor

280.3.3 Metodologia de l'ensenyament i avaluació

             PE-3.3/SG-01 Organització docent

             PE-3.3/SG-02 Avaluació continua i curricular

                                FOR-3.3-06 Model modificació nota

             PE-3.3/QA-03 Docència amb simuladors

280.3.4 Gestió de la mobilitat

             PE-3.4/RI-01  Organització de la mobilitat de l'estudiantat outgoing

             PE-3.4/RI-02  Organització de la mobilitat de l'estudiantat incoming

             PE-3.4/RI-03  Gestió de la mobilitat de PDI i PAS

280.3.5 Gestió de l'orientació professional

             Pla d'Orientació Professional

             PE-3.5/RP-01 Recepció, difusió i retirada d'ofertes de feina

280.3.6 Gestió de les pràctiques externes

            PE-3.6/RP-01 Gestió dels Convenis de Cooperació Educativa

280.3.7 Gestió d'incidències, reclamacions i suggeriments

            PE-3.7/QA-01 Correccions i accions correctives

            PE-3.7/QA-02 Control de no conformitats

                                FOR-3.7-01 Full de no conformitat

280.3.8 Gestió dels cursos d'especialitat

            PE-3.8/ED-01 Certificats d'especialitat marítima per als estudiants interns

            PE-3.8/ED-02 Gestió dels cursos d'especialitat marítima per a clients externs

280.4 Polítiques de PDI i PAS

280.4.1 Definició de polítiques de PDI i PAS

            Política de PDI

280.4.2 Accés de PDI i PAS

             Pla d'Acollida al PDI

280.4.3 Avaluació del PDI i PAS

280.4.4 Formació del PDI i PAS

280.5 Gestió de Recursos i Serveis

280.5.1 Gestió dels recursos materials

             PE-5.1/SG-01 Operativa de compres

                             FOR-5.1-01 Model AD

                             FOR-5.1-02 Model RO/OP

             PE-5.1/QA-02 Manteniment d'equips i aparells de suport docent

             PE-5.1/QA-03 Manteniment d'equips i aparells dels sistemes informàtics i simuladors

             PE-5.1/SG-04 Adquisició de material bibliogràfic

280.5.2 Gestió dels serveis

             Carta de serveis a l'estudiantat

             Carta de serveis al PDI

280.6 Anàlisi dels Resultats

280.6.1 Recollida de dades i anàlisi dels resultats

              PG-6.1/QA-01 Auditories internes

                      DOC-6.1-01 Quadre de comandament

280.7 Publicació de la Informació sobre les Titulacions           

280.7.1 Publicació de la informació de les titulacions i rendició de comptes

                       DOC-7.1-01 Matriu de comunicació

280.8 Seguiment, revisió i millora del SAIQ

280.8.1 Seguiment, revisió i millora del SAIQ

             PG-8.1/QA-01 Control de la documentació

                       DOC-8.1-01 Llistat de documents interns

                       DOC-8.1-02 Llistat de documents externs

             PG-8.1/QA-02 Control dels registres de qualitat

                       DOC-8.1-03  Llistat de registres i evidències de qualitat

             PG-8.1/QA-03 Planificació de la millora

Àmbit general

              PG-10/QA-01 Gestió de riscos i oportunitats

                        FOR-10-01 Fitxa de seguiment de risc

                        FOR-10-02 Fitxa de seguiment d'oportunitat

Go to top