Grau en Tecnologies Marines - Degree in Marine Engineering

Objectiu de la Titulació GTM

Aquesta titulació proporciona els coneixements i les competències necessàries per a l'operació, manteniment i gestió de les instal·lacions energètiques i els sistemes associats al vaixell i instal·lacions offshore, així com per poder portar a terme el seu disseny, re-enginyeria i construcció.

L'objectiu és formar professionals que no només podran desenvolupar la seva activitat a bord de vaixells, sinó també en el camp de les plataformes offshore d’extracció de petroli i gas, dragues, maquinària submarina i qualsevol altra activitat industrial relacionada amb les instal·lacions energètiques del sector marítim i/o terrestre.

Per aquest motiu, el Graduat o Graduada en Tecnologies Marines és un/a professional versàtil que ha rebut una formació altament qualificada i multi-disciplinar, que li permet escollir entre un ampli ventall de sortides professionals, tant al mar com a terra.  Les pràctiques externes, a més, faciliten la immediata ocupació dels graduats i graduades.

 

El Grau en Tecnologies Marines, a més, permet cursar dues mencions:

Menció en Pràctiques en Vaixell

L'objectiu d'aquesta menció és proporcionar les competències necessàries que habiliten per a l’exercici de la professió d’Oficial de Màquines de Segona de la Marina Mercant. Així, les pràctiques externes són a bord d'un vaixell com a alumne en pràctiques.

Menció en Electrotècnia Marina 

L'objectiu d'aquesta menció és proporcionar les competències i coneixements necessaris per a treballar com a Oficial Electrotècnic (ElectroTechnical Officer, ETO) i que estan relacionades amb els sistemes elèctrics d'alta tensió, els sistemes de control automàtic, les xarxes informàtiques i els equips de radionavegació i radiocomunicacions.

Competències GTM

Competències Genèriques

Les competències que els estudiants han d’adquirir són les que es relacionen a la taula següent:

CG1. EMPRENDEDURIA I INNOVACIÓ
Conèixer i comprendre l’organització d’una empresa i les ciències que regeixen la seva activitat; capacitat per comprendre les regles laborals i les relacions entre la planificació, les estratègies industrials i comercials, la qualitat i el benefici.

CG2. SOSTENIBILITAT I COMPROMÍS SOCIAL
Conèixer i comprendre la complexitat dels fenòmens econòmics i socials típics de la societat del benestar; capacitat per tal de relacionar el benestar amb la globalització i la sostenibilitat; habilitat per utilitzar de manera equilibrada y compatible la tècnica, la tecnologia, l’economia i la sostenibilitat.

CG3. TERCERA Llengua
Conèixer una tercera llengua, que serà preferentment l’anglès, amb un nivell adequat de forma oral i per escrit, en consonància amb les necessitats que tindran les titulades i els titulats en cada ensenyament.

 CG4. COMUNICACIÓ EFICAÇ ORAL I ESCRITA
Comunicar-se de forma oral I escrita amb altres persones sobre els resultats de l’aprenentatge, de l'elaboració del pensament i de la presa de decisions; participar en debats sobre temes de la pròpia especialitat.

CG5. TREBALL EN EQUIP
Estar capacitat per treballar com a membre d’un equip, ja sigui como un membre més, o realitzant tasques de direcció amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, assumint compromisos i considerant els recursos disponibles.

CG6. ÚS SOLVENT DELS RECURSOS D’INFORMACIÓ
Gestionar l’adquisició, l’estructuració, l’anàlisi i la visualització de dades i informació de l’àmbit d'especialitat i valorar de forma crítica els resultats d’aquesta gestió.

CG7. APRENENTATGE AUTÒNOM
Detectar carències en el propi coneixement i superar-les mitjançant la reflexió crítica i l’elecció de la millor actuació per ampliar aquest coneixement.

CG8. CAPACITAT PER IDENTIFICAR I SOLVENTAR PROBLEMES A L’ÀMBIT DE L’ENGINYERIA MARINA (Competència addicional de la Facultat de Nàutica de Barcelona)
Capacitat per al plantejament i resolució de problemes a l’àmbit de l’enginyeria marina assumint iniciatives, prenent decisions i aplicant solucions creatives, dins el marc d'una metodologia sistemàtica.

CG9. CAPACITAT PER CONCEBRE, DISENYAR I IMPLEMENTAR SISTEMES COMPLEXOS A L’ÀMBIT DE LA ENGINYERIA MARINA (Competència addicional de la Facultat de Nàutica de Barcelona)
Capacitat per a la concepció, disseny i implementació de processos, sistemes i/o serveis dins de  l’àmbit de l’enginyeria marina, incloent la redacció i desenvolupament de projectes en l’àmbit de l'especialitat, el coneixement de les matèries bàsiques i tecnologies, la presa de decisions, la direcció de les activitats objecte dels projectes, la realització de mesures, càlculs i valoracions, l'utilització d’especificacions, reglaments i normes d’obligat compliment, la valoració de l’impacte social i mediambiental de les solucions tècniques adoptades, i la valoració econòmica i de recursos materials i humans involucrats en el projecte, amb una visió sistemàtica i integradora.

 

 

Competències específiques

Les competències específiques per als diferents blocs de formació són:

Competències del Mòdul de Formació Bàsica

CE-1 Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que és poden plantejar en l’enginyeria. Aptitud per aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial; càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics; algorísmica numèrica; estadística i optimització.

CE-2 Comprensió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica, camps, ones i electromagnetisme i la seva aplicació per la resolució de problemes propis de l’enginyeria.

CE-3 Coneixements bàsics de la química general, química orgànica i inorgànica, i les seves aplicacions en l’enginyeria.

CE-4 Coneixements bàsics sobre l’ús i  programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació a l’enginyeria.

CE-5 Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica y geometria descriptiva, com mitjançant  les aplicacions de disseny assistit per ordinador.

CE-6 Coneixement adequat del concepte d’empresa, marc institucional i jurídic de l’ empresa. Organització i gestió d’empreses.

CE-7 Coneixement de l’anglès tècnic marítim.

 

Competències del Mòdul de Formació Nàutica-Marina

Coneixement, utilització i aplicació al vaixell dels principis de:
CE-7 Teoria de circuïts i màquines elèctriques marines.
CE-8 Electrònica aplicada al vaixell i instal·lacions marines.
CE-9 Automatismes i mètodes de control aplicables al vaixell i instal·lacions marines.
CE-10 Tecnologies mediambientals i sostenibilitat en el medi marí.
CE-11 Seguretat i protecció del vaixell. Contra incendis i supervivència. Prevenció i lluita contra la contaminació.
CE-12 Sistemes de gestió de la qualitat i seguretat aplicada al vaixell. Auditories de la gestió del vaixell.
CE-13 Formació sanitària marina.
CE-14 Teoria del vaixell.
CE-15 Construcció naval.
CE-16 Sistemes principals, auxiliars i propulsors del vaixell. Fred i climatització.
CE-17 Legislació i normativa marina.

 

Competències del Mòdul de Formació Específic en Tecnologies Marines

Coneixements i capacitat per aplicar i calcular d’acord amb el Conveni STCW-95 (Manila 2010):
CE-18 Termodinàmica aplicada i transmissió de la calor.
CE-19 Mecànica de fluids.
CE-20 Tecnologia mecànica, muntatges i metrotècnia.
CE-21 Fonaments de ciència de materials i la seva aplicació al comportament de sòlids reals en estructures, instal·lacions i equipaments  marins.
CE-22 Teoria de màquines i mecanismes.
CE-23 Resistència de materials.
CE-24 Organització i gestió de projectes de reparació, instal·lació, modificació, re disseny i manteniment de màquines i sistemes de vaixells, dins de l’àmbit de la seva especialitat, és a dir, operació i explotació.
CE-25 Fonaments dels sistemes i màquines fluidomecàniques. Motors de combustió interna. Turbines de vapor i de gas. Generadors de vapor. Fred i climatització.
CE-26 Regulació i control de màquines i sistemes marins.
CE-27 Sistemes de propulsió elèctrica.
CE-28 Electrònica de potència.
CE-29 Operació, manteniment, re disseny i reparació de tots els sistemes existents a bord de un vaixell. Tipologia d’avaries
CE-30 Disseny i gestió de sistemes d’optimització energètica aplicats a instal·lacions marines.
CE-31 Propulsors marins: càlcul, selecció, muntatge i manteniment.
CE-32 Gestió d’auditories energètiques.
CE-33 Inspecció y Societats de Classificació.
CE-34 Transports especials i mercaderies perilloses.

 

Competències del Mòdul de Treball de Fi del Grau

CE-35 Capacitat per realitzar un treball original consistent en un projecte integral dins l’ àmbit de l’Enginyeria Marina de caràcter professional, en el qual es sintetitzen les competències adquirides en els ensenyaments i que, a ser possible, correspongui a un cas real que es pugui presentar en la realització de les pràctiques externes.

 

Les competències recollides en el conveni STCW-95 (Manila 2010), per a aquest títol de grau, són les següents:

COMPETÈNCIES STCW-95 (Manila 2010)

Utilitzar les eines apropiades per a les operacions de fabricació i reparació que solen efectuar-se a bord del vaixell

Utilitzar les eines manuals i l’equipament de mesura peral desmantellament, manteniment, reparació i muntatge de les instal·lacions i de l’equipament de a bord

Utilitzar les eines manuals i l’equipament de mesura i prova elèctrica i electrònica per a la detecció d’avaries i les operacions de manteniment i reparació

Realitzar una guàrdia de màquines segura

Ús de l’anglès escrit i oral

Operar la maquinaria principal i auxiliar i els sistemes de control corresponents

Operar els sistemes de bombeig i de control corresponents

Operar alternadors, generadors i sistemes de control

Mantenir els sistemes de maquinària naval, inclosos els sistemes de control

Assegurar l’acompliment de les prescripcions referents a la prevenció de la contaminació

Mantenir la navegabilitat del vaixell

Prevenció, control i lluita contra incendis a bord.

Operacions dels dispositius de salvament

Primers auxilis a bord

Vetllar per l’acompliment de les prescripcions legislatives

Planificar i programar operacions

Posada en marxa i parada de la màquina propulsora principal i la maquinaria auxiliar, inclosos els sistemes corresponents

Operació i funcionament de la màquina, controlar, vigilar i avaluar els seu rendiment i capacitat

Mantenir la seguritat dels equips, sistemes i serveis de la maquinària

Efectuar operacions relacionades amb el combustible i llast

Utilització dels equipaments de comunicació interna

Fer funcionar l’equip elèctric i electrònic del vaixell

Provar l’equipament elèctric i electrònic, detectar avaries i mantenir-lo en condicions de funcionament o, en el seu cas, reparar-lo

Organitzar procediments segurs de manteniment i reparacions

Detectar i definir la causa dels defectes de funcionament de les màquines i reparar-les

Garantir que s’observen les pràctiques de seguritat en el treball

Controlar el seient, l’estabilitat i els esforços

Vigilar i controlar l’acompliment de les prescripcions legislatives i de les mesures per garantir la seguretat de la vida humana al mar i la protecció del medi marí

Mantenir la seguretat i protecció del vaixell, la tripulació i el passatge, així com el bon estat de funcionament dels sistemes de salvament, de lluita contra incendis i altres sistemes de seguretat

Elaborar plans d’emergència i de control d’avaries,  actuar eficaçment en aquestes situacions

Organitzar i dirigir a la tripulació

Competències STCW (GTM-ETO)

Conveni i codi de formació

Normes de formació, titulació i guàrdia per a la gent de mar (STCW - Manila 2010)

 

Secció A-III/1

Requisits mínims aplicables a la titulació dels oficials encarregats de la guàrdia en una cambra de màquines amb dotació permanent o designada per prestar servei en una sala de màquines sense dotació permanent..

La següent taula mostra la correspondència entre les competències i CCS (coneixements, comprensió i suficiència) del Quadre A-III/1 amb les assignatures del Grau en Tecnologies Marines (GTM)

Taula Competències i CCS  A-III/1  ⇔  Assignatures GTM   Adobe icon

 

Secció A-III/6

Requisits mínims aplicables a la titulació d'oficial electrotècnic.

La següent taula mostra la correspondència entre les competències i CCS (coneixements, comprensió i suficiència) del Quadre A-III/6 amb les assignatures del Grau en Tecnologies Marines (GTM) - Menció en Electrotècnia Marina (ETO)

Taula Competències i CCS  A-III/6  ⇔  Assignatures GTM + Menció ETO   Adobe icon

Perfil d'Ingrés GTM

El perfil d’ingrés recomanat és el següent:

 • En quant a la seva formació prèvia, l’estudiant de nou ingrés haurà de tenir una bona formació que el/la permeti accedir als coneixements avançats en matemàtiques, física, química, informàtica i expressió gràfica que requereix la titulació en els dos primers anys.
 • Respecte a les seves aptituds i capacitats, resulten desitjables les següents: bona disposició per al treball individual, capacitat de concentració, facilitat per a l'aprenentatge autònom, habilitat per organitzar-se el temps i l’estudi, facilitat per al pensament lògic i responsabilitat en el treball en equip.

Estructura de la Titulació GTM

El pla d’estudis de la titulació proposada s’estructura de manera descriptiva a nivell de matèries per garantir una organització flexible, que sigui capaç de donar resposta amb total eficàcia als objectius de formació previstos.

En la següent taula es mostra la distribució de crèdits, en funció del tipus de matèries i els crèdits assignats.

TIPUS DE MATÈRIA CRÈDITS
Formació bàsica 60 ECTS
Obligatòries 132 ECTS
Optatives 6 ECTS
Pràctiques externes 30 ECTS
Treball de fi de grau 12 ECTS
CRÈDITS TOTALS 240 ECTS

Explicació general de la planificació del pla d’estudis.
A continuació es detallen els mòduls i les matèries de que consta el pla, així com la seva seqüenciació temporal. El pla d’estudis del Grau en Tecnologies Marines de la Universitat Politècnica de Catalunya impartit per la FNB consta dels mòduls següents:

 • Mòdul de formació bàsica
 • Mòdul de formació comuna nàutica-marina
 • Modulo de formació específica marina
 • Modulo de formació optativa
 • Treball de fil de grau
 • Mòdul de pràctiques externes
      1r any 2n any 3r any 4t any
Bloc Matèries ECTS 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B
Formació bàsica  Matemàtiques  21                
 Física  9                
 Química  6                
 Informàtica  6                
 Expressió Gràfica  6                
 Empresa  6                
 Anglès tècnic marítim  6                
  Total 60                
      1r any 2n any 3r any 4t any
Bloc Matèries ECTS 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B
Obligatori comú branca nàutica-marina  Construcció naval i teoria del vaixell 12                
 Electricitat, electrònica i automàtica aplicada al vaixell 18                
Seguretat medi ambiental i legislació marítima 18                
  Total 48                
      1r any 2n any 3r any 4t any
Bloc Matèries ECTS 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B
Obligatori específic titulació
Enginyeria Marina
Mecànica i materials 21                
Termotécnia i Mecànica de Fluids 16,5                
Màquines i sistemes marins 27                
Gestió, operació i manteniment de sistemes principals i auxiliars del vaixell 19,5                
  Total                                                    84
   
      1r any 2n any 3r any 4t any
Bloc Matèries ECTS 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B
Optativitat Optativa 6                
Reconeixement per mobilitat, activitats d’extensió universitària, … 6                
Pràctiques Pràctiques externes 30                
TFG Treball de fi de grau 12                
  Total  54                
  TOTAL TITULACIÓ 240                

Sortides Professionals GTM

Els principals perfils professionals associats al Grau en Tecnologies Marines i les competències per a cadascun són els següents:

OFICIAL DE MÀQUINES DE LA MARINA MERCANT:

Competències necessàries per al control, gestió, operació i re-disseny en la fase de construcció i explotació de sistemes destinats a la propulsió del vaixell, i a totes les aplicacions tècniques i de seguretat indispensables per a transportar, conservar i manipular tota classe de mercaderies.

DIRECCIÓ I COORDINACIÓ DE LES ACTIVITATS DE PRODUCCIÓ, OPERACIÓ, MANTENIMENT I REPARACIO D'INSTAL·LACIONS ENERGÈTIQUES I INDUSTRIALS: 

Competències necessàries per a la direcció i coordinació de les activitats esmentades.

REDACCIÓ I DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES TÈCNICS I INFORMES: 

Competències necessàries per a la redacció i desenvolupament de projectes de noves instal·lacions o que tinguin per objecte la construcció, reforma, reparació, conservació, instal·lació, muntatge o explotació, realització de mesures, càlculs, valoracions, tasacions, peritatges, estudis, informes, i altres treballs relacionats d’instal·lacions energètiques i industrials marítimes, en els seus respectius casos, tant amb caràcter principal com accessori, sempre i quan la seva natura estigui relacionada amb el contingut de la titulació.

INSPECCIÓ I CERTIFICACIONS DE VAIXELLS CIVILS: 

Competències necessàries per a portar a terme inspeccions a vaixells en servei relacionades amb l’acompliment dels convenis internacionals, sense excepció en el seu contingut. Seguiment i supervisió de totes les activitats inspectores relatives a:

 • Operació i manteniment de les instal·lacions energètiques marines.
 • Instal·lacions i disposicions especials per prevenir la contaminació del medi marí.
 • Equip propulsor i de govern del vaixell, màquines propulsores principals, així com tot els seus serveis i equips auxiliars.
 • L’equip principal de generació d’energia elèctrica del vaixell i els seus serveis auxiliars.
 • Tota la resta d’aparells, elements, materials i equips del vaixell que influeixin en les condicions de seguretat o de prevenció de la contaminació del medi ambient marí.

GESTIÓ, DIRECCIÓ I ORGANITZACIÓ:

Competències necessàries per a la direcció, control, organització, coordinació i gestió de tota classe d’indústries o explotacions relacionades amb les Tecnologies Marines i gestió de totes les activitats relacionades amb la posada al mercat dels productes de les empreses esmentades.

QUALITAT, MEDI AMBIENT, SEGURETAT MARÍTIMA I PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS: 

Competències referides a qualitat, mediambient, seguretat marítima i prevenció de riscos laborals necessaris per a l’elaboració de plans específics de gestió, coordinació i seguiment dels mateixos, realització de mesures, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges, estudis, i informes amb responsabilitat plena dins dels sistemes integrats en la empresa.

​​

Així doncs, els sectors on poden treballar els graduats i graduades en Tecnologies Marines:

 • Sector naval: Vaixells i empreses navilieres
  • Mesures, taxacions, valoracions, peritatges, estudis i informes dins l’àmbit de la Tecnologia Marina
  • Prospecció i explotació de recursos marins.  Investigació marina
  • Operació i manteniment de vaixells, plataformes, plantes i altres sistemes marins
  • Reparació i construcció de vaixells, plataformes, plantes i altres sistemes marins
 • Sector naval: Administració
  • Inspecció
  • Prevenció de riscos laborals.
  • Companyies de classificació i d’assegurament de la qualitat
 • Sector energètic
  • Plantes de cogeneració
  • Centrals termoelèctriques
  • Climatització
  • Plantes petroquímiques
  • Gestió energètica i mediambiental
 • Sector de les construccions mecàniques i industrials
  • Maquinària i sistemes mecànics tant estàtics (estructures) com dinàmics (màquines), sistemes hidràulics i energètics
  • Manteniment industrial i de processos tècnics en general
  • Elaboració de projectes tècnics
  • Direcció d’obra de plantes industrials
  • Producció industrial
  • Materials

Pla d'estudis GTM

Pla d'estudis desenvolupat d'acord amb la Resolució de 20 de gener de 2016, de la Secretaria General d´ Universitats (+ info )

Programa de les assignatures

Programa de las asignaturas (castellano)

Assignatures optatives

En total cal cursar 6 ECTS d'assignatures optatives.  Es poden cursar a partir de Q3.

Obligatòria                          Optativa                            Projecte             

Quadre resum

Títol: Graduat o Graduada en Tecnologies Marines
Professió regulada

* Un cop finalitzat el període d'embarcament requerit i haver complert els requisits establerts pel Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Dirección General de la Marina Mercante) (+info)

Durada 4 anys
Càrrega lectiva 240 crèdits (inclòs el Treball Fi de Grau). Un crèdit equival a 25-30 hores de treball
Tipus de docència Presencial
Idiomes Català / Castellà
Nota de tall PAU Curs 23/24: 6,552
Nombre de places 40
Horaris/torns Matí / Tarda
Preus 18,46 €/ per crèdit (Curs 2/23)
Vine'ns a veure Jornades de Portes Obertes
Lloc d'impartició Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB)
Informació Pla d'estudis Indicadors de la titulació Informació i taules de reconeixement
Programa de les assignatures
Contacte

Coordinador/a: coordinador.gtm@fnb.upc.edu

Cap d'estudis FNB: cap.estudis@fnb.upc.edu

Requisits d'assignatures

Codi Unitat docent (B) Tipus Codi Unitat docent (A)
280647 ELECTRÒNICA NAVAL Prerequisit 280641 ELECTRICITAT I ELECTROTÈCNIA
280696 INSPECCIÓ, REPARACIÓ I MANTENIMENT D'ESTRUCTURES DEL VAIXELL Prerequisit 280642 TECNOLOGIA MECÀNICA
280695 INSPECCIÓ, REPARACIÓ I MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES Prerequisit 280660 PROPULSIÓ ELÈCTRICA I ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA
280692 INSPECCIÓ TÈCNICA D'EMBARCACIONS D'ESBARJO Prerequisit 280646 CONSTRUCCIÓ NAVAL
280687 MANTENIMENT I REPARACIÓ D'EQUIPS DE RADIONAVEGACIÓ I SISTEMES DE COMUNICACIONS Prerequisit 280647 ELECTRÒNICA NAVAL
Precorequisit 280656 OPERACIÓ I MANTENIMENT DE MÀQUINES I SISTEMES MARINS
280685 MANTENIMENT I REPARACIÓ D'EQUIPS I SISTEMES ELÈCTRICS DEL VAIXELL Precorequisit 280656 OPERACIÓ I MANTENIMENT DE MÀQUINES I SISTEMES MARINS
Prerequisit 280660 PROPULSIÓ ELÈCTRICA I ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA
280686 MANTENIMENT I REPARACIÓ D'EQUIPS I SISTEMES ELECTRÒNICS Prerequisit 280647 ELECTRÒNICA NAVAL
Precorequisit 280656 OPERACIÓ I MANTENIMENT DE MÀQUINES I SISTEMES MARINS
280683 OPERACIÓ I MANTENIMENT DE SISTEMES ELÈCTRICS D'ALTA TENSIÓ Precorequisit 280656 OPERACIÓ I MANTENIMENT DE MÀQUINES I SISTEMES MARINS
Prerequisit 280660 PROPULSIÓ ELÈCTRICA I ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA
280680 PROPULSIÓ ELÈCTRICA I ELECTRÒNICA DE POTENCIA Prerequisit 280641 ELECTRICITAT I ELECTROTÈCNIA
280684 SISTEMES DE CONTROL AUTOMÀTIC I XARXES INFORMÀTIQUES Prerequisit 280650 CONTROL I REGULACIÓ AUTOMÀTICA
Precorequisit 280656 OPERACIÓ I MANTENIMENT DE MÀQUINES I SISTEMES MARINS

 

 

NOTA:

“A Pre-requisit de B”: Per matricular-se de la unitat B cal haver superat la unitat A

“A Co-requisit de B”: Per matricular-se de la unitat B cal haver superat o estar matriculat de la unitat A

“A Pre-co-requisit de B”: Per matricular-se de la unitat B cal haver matriculat anteriorment la unitat A.

 • En cas que s’hagi superat la unitat A,  podrá matricular-se de B.
 • En cas que s'hagi suspès la unitat A, es considerarà el cas “A és co-requisit de B”. Per tant, la primera vegada que es matricula A, aquesta actua com a pre-requisit de B (no es pot matricular de B) i, a les següents matrícules, A actua com a co-requisit de B.

El terme "superat" inclou també els compensables, és a dir, notes entre 4 i 4,9.

Professió regulada

Professió Regulada

Les titulacions professionals de la Marina Mercant estan regulades a Espanya pel Reial Decret 269/2022, de 12 d'abril.  En concret, estableix els requisits i atribucions de l'Oficial de Màquines de Primera Classe de la Marina Mercant (Article 19), els requisits i atribucions de l'Oficial de Màquines de Segona Classe de la Marina Mercant (Article 20) i els requisits i atribucions de l'Oficial Electrotècnic de la Marina Mercant (Article 21).

 

Certificats d'especialitat

Per a un llistat dels diferents certificats d'especialitat i els requisits per a obtenir-los i tramitar-los consultat el següent document:

Estudis nàutics i titulacions professionals

 

Fluxgrama de les titulacions professionals de màquines

Go to top