Curs ARPA - Radar de Punter Automàtic

Curs ARPA - Radar de Punter Automàti, Aula Professional FNB.

 

Properes edicions 2018:

  • Del 25 al 28 de setembre

Preu: 450€

 Formulari d'inscripció

Aquest formulari només serveix per a reservar la plaça i no implica cap pagament. Un cop enviat el formulari ens tornarem a posar en contacte per fer-li arribar tota la informació necessària pel procés de matrícula. (Reservat el dret a cancel·lar o aplaçar el curs si no s’arriba a un mínim d’alumnes) Grup: màxim 6 alumnes

Requisits: Es requereix la possessió del Certificat de Radar de Punteig Automàtic als capitans i oficials de Pont de vaixells que portin aquest equip.

Modalitat d'impartició: Presencial amb simuladors.

Hores del curs: Curs intensiu de matins i tardes, de 9:00h a 14:00h i de 15:00h a 18:00h.

Objetiu: 

Acreditació: Certificat expedit pel centre docent d'haver superat satisfactòriament el curs de: Curs ARPA - Radar de Punter Automàtic.

Competències: Formar l'alumne per assolir les competències

• Triar apropiadament la manera de presentació de radar ARPA.

• Ajustar els controls variables, segons les circumstàncies de cada cas, per obtenir el màxim de rendiment del sistema.

• Fer ús apropiat de les alarmes operacionals.

• Utilitzar les funcions de l'ARPA per confirmar i monitoritzar totes les accions preses.

• Adquirir i seguir la derrota d'aquells ecos que potencialment presentin risc de col·lisió.

• Extreure la informació necessària, relativa a l'rumb, velocitat, distància mínima a la qual passarà l'eco i moment en què es produirà aquesta circumstància, per tal de prendre una precoç acció, de conformitat amb el reglament internacional per Prevenir Abordatges a la mar (RIPA), per evitar una situació d'excessiu acostament.

• Controlar i comprovar la precisió de les entrades i el correcte funcionament del ARPA.

Política cancelació cursos Aula Professional FNB

La realització dels cursos es confirmaran via correu electrònic, i en el cas de cursos amb un nombre reduït d'alumnes, podrà tenir lloc la setmana abans de la data d'inici. L'Aula Professional FNB es reserva el dret de cancel·lar o retardar el curs amb una setmana d'antelació a la seva realització, en aquest cas es farà càrrec de la devolució de la quota de inscripició, però no assumirà costos de vols, allotjament o qualsevol altre tipus . Recomanem que no reservin vols i hotel abans de la confirmació oficial de les dates definitives del curs.

El reemborsament total de la quota d'inscripció del curs es farà per reserves cancel·lades vuit setmanes abans del començament del curs. Les reserves cancel·lades amb posterioritat incorreran en una taxa de cancel·lació que serà, depenent del cas:
Amb 2 setmanes o menys abans de començar el curs: el 100% de la tarifa del curs.
Entre 2 i 4 setmanes abans de començar el curs: el 50% de la tarifa del curs.
Entre 4 i 8 setmanes abans de començar el curs 25% de la tarifa del curs.

Estem sempre disposats a considerar a un col·lega com un substitut del sol·licitant original. La cancel·lació i l'ajornament s'han de fer sempre per escrit.

Go to top