Tramitació a Capitania

És important que els certificats d'Especialitat que es lliuren a la FNB Siguin validats i canviats pels certificats oficials de la DGMM a les capitanies marítimes.

Documentació necessaria per tramitar els certificats a Capitania Marítima:

  • Sol·licitud normalitzada. Aquest document es pot omplir des de l'ordinador. En cas contrari, imprimir i omplir a mà en lletres MAJÚSCULES.
  • Pagament de taxes (consultar Taxes aprovades).
  • Fotocòpia del certificat emesa per la Facultat.
  • Una fotocopia del DNI.

Informació addicional per a sol·licitar el certificat d'Especialitat a la DGMM:

  1. En aquest document, omplir les dades en MAJÚSCULES. Tot seguit marcar amb una X la EXPEDICIÓ a la columna CERTIFICAT ESPECIALITAT en l'Apartat SOL·LICITA.
  2. En el quadre DADES relatives a la SOL·LICITUD, marcar amb una X els següents apartats:
  • Resguard d'ingrés de les taxes, model 790, codi 028.
  • Còpia de DNI, passaport o NIE en vigor.
  • Per als Certificats d'Especialitat: còpia de certificat expedit pel centre homologat de formació que impartirà el curs.

       3. En l'últim apartat Verificacions IDENTITAT I SIGNATURA, marcar amb una X per Recollir el certificat on correspongui, Posar data, imprimir i signar.

Go to top