Patró Portuari

Patró Portuari, Aula Professional FNB.

Properes edicions 2018: Pendent de programació

Preu: 990 €​

 Formulari d'inscripció

Aquest formulari només serveix per a reservar la plaça i no implica cap pagament. Un cop enviat el formulari ens tornarem a posar en contacte per fer-li arribar tota la informació necessària pel procés de matrícula. (Reservat el dret a cancel·lar o aplaçar el curs si no s’arriba a un mínim d’alumnes) 

Modalitat d'impartició: Presencial

Hores del curs: 150 hores (110h teòriques i 40h pràctiques)

Horari: Curs intensiu de matins i tardes

Acreditació: Certificat expedit pel centre docent d'haber superat satisfactòriamen el curs de: Patró Portuari

Objectius: Amb el títol de Patró Portuari podrà exercir com a patró en vaixells mercants d'arqueig brut no superior a 100 GT que realitzin navegacions a no més de 3 milles d'un port o zona de refugi i que, en cas que correspongui, transportin un màxim de 150 passatgers.

Podrà exercir simultàniament el comandament de l'embarcació i el servei de màquina, sempre i quan ho permetin les característiques de l'embarcació i la potència propulsora no excedeixi els 375 kW en un sol motor o el doble de la citada en dos o més motors.

Política cancelació cursos Aula Professional FNB

La realització dels cursos es confirmaran via correu electrònic, i en el cas de cursos amb un nombre reduït d'alumnes, podrà tenir lloc la setmana abans de la data d'inici. L'Aula Professional FNB es reserva el dret de cancel·lar o retardar el curs amb una setmana d'antelació a la seva realització, en aquest cas es farà càrrec de la devolució de la quota de inscripició, però no assumirà costos de vols, allotjament o qualsevol altre tipus . Recomanem que no reservin vols i hotel abans de la confirmació oficial de les dates definitives del curs.

El reemborsament total de la quota d'inscripció del curs es farà per reserves cancel·lades vuit setmanes abans del començament del curs. Les reserves cancel·lades amb posterioritat incorreran en una taxa de cancel·lació que serà, depenent del cas:
Amb 2 setmanes o menys abans de començar el curs: el 100% de la tarifa del curs.
Entre 2 i 4 setmanes abans de començar el curs: el 50% de la tarifa del curs.
Entre 4 i 8 setmanes abans de començar el curs 25% de la tarifa del curs.

Estem sempre disposats a considerar a un col·lega com un substitut del sol·licitant original. La cancel·lació i l'ajornament s'han de fer sempre per escrit.

Go to top