Acreditació de competència genèrica en tercera llengua (en estudis de grau)

INFORMACIÓ PRÈVIA

Per tenir dret a l’expedició d’un títol universitari oficial de grau els estudiants han d’haver assolit, en acabar els estudis, la competència en tercera llengua (anglès, francès, alemany o italià).

Des de la implantació dels graus la normativa acadèmica de la UPC considera assolida la competència per mitjà  de 4 vies. Consulteu-les a la web del SLT

  1. Acreditar el coneixement d’una tercera llengua (alemany, anglès, francès i italià) amb un certificat del nivell B2 (entès com a nivell complet o B2.2) o un nivell superior del Marc Europeu Comú de Referència, elaborat pel Consell d’Europa. Taula de certificats acreditatius.
  2. Haver obtingut com a mínim 9 ECTS corresponents a assignatures d'estudis de la UPC impartides completament en una tercera llengua, preferentment en anglès.(IMPORTANT: les assignatures convalidades, reconegudes o adaptades no donen lloc al reconeixement de la tercera llengua).
  3. Elaborar i defensar el treball de fi de grau en anglès, preferentment, o si es compta amb la conformitat prèvia del professorat que forma part del Tribunal i de la Direcció del centre, en una altra tercera llengua.
  4. Fer una estada en una universitat o empresa estrangera en el marc d’un programa de mobilitat o d’un conveni de cooperació educativa en què l’activitat es faci en una tercera llengua i haver obtingut un mínim de 9 ECTS.

COM FER LA SOL·LICITUD ACREDITACIÓ CERTIFICAT NIVELL B2

Aportar el certificat del nivell B2 (entès com a nivell complet o B2.2) o un nivell superior de la Taula de certificats d'idiomes aprovada pel CIC o doc. equivalent mitjançant la Seu Electrònica de la UPC.

TERMINI DE SOL·LICITUD

Abans de finalitzar els estudis

RESOLUCIÓ

Immediata un cop verificada la validesa de la certificació.

OBSERVACIONS

Si el certificat de nivell està emés durant la durada dels estudis acadèmics pot donar lloc al reconeixement de crèdits.

Les assignatures convalidades, reconegudes o adaptades no serveixen per acreditar la tercera llengua.

INFORMACIÓ RELACIONADA

Protocol per als estudiants que han finalitzat els estudis de grau i no han assolit la competència en una tercera llengua

Taula de certificats acreditatius

Go to top