Acreditació de competència genèrica en tercera llengua (en estudis de grau)

INFORMACIÓ PRÈVIA

Per a l'obtenció del títol de grau és imprescindible acreditar el coneixement d'una tercera llengua (anglès, francès, alemany o italià)

  1. Estudis iniciats abans de 2018-19: consultar la web del SLT
  2. Estudis iniciats a partir de 2018-19: La Llei 1/2018 estableix que els estudiants que comencin els estudis a la universitat el curs 2018-2019 han d'acreditar el coneixement d'una llengua estrangera per mitjà d'un certificat de nivell B2 (entès com a nivell complet o B2.2) o un nivell superior del MECR amb validesa oficial.

COM FER LA SOL·LICITUD

Aportar original i fotòcopia del certificat del nivell B2 (entès com a nivell complet o B2.2) o un nivell superior de la Taula de certificats d'idiomes aprovada pel CIC o doc. equivalent

TERMINI DE SOL·LICITUD

Abans de finalitzar els estudis

RESOLUCIÓ

Immediata

OBSERVACIONS

Si el certificat de nivell està emés durant la durada dels estudis acadèmics pot donar lloc al reconeixement de crèdits.

INFORMACIÓ RELACIONADA

Protocol per als estudiants que han finalitzat els estudis de grau i no han assolit la competència en una tercera llengua

Taula de certificats acreditatius

Go to top