Homologació d'estudis estrangers

INFORMACIÓ PRÈVIA

L'homologació d'un títol universitari estranger és el reconeixement a Espanya de la validesa acadèmica d'un títol universitari estranger. L'homologació és competència del Ministerio de Educación.

La resolució de la sol·licitud pot estar condicionada al fet que es superin una sèrie de requisits formatius complementaris. Aquests complements de formació han de superar-se una vegada obtinguda la resolució d'homologació d'un títol, i tenen la finalitat d'equiparar titulacions. Superar aquests requisits és necessari per continuar amb l'homologació.

Les persones que disposin de la resolució definitiva del Ministeri s'han d'adreçar a qualsevol universitat espanyola on s'hagin implantat completament els estudis que permeten obtenir el títol espanyol corresponent. No cal comunicar al Ministeri la universitat escollida.

COM FER LA SOL·LICITUD

Un cop rebuda la resolució definitiva del Ministeri on s'especifiquen les carències formatives, l'estudiant ha de presentar una sol·licitud degudament complimentada i signada al registre general de la Universitat Politècnica de Catalunya, adjuntant la resolució del Ministeri.

TERMINI DE SOL·LICITUD

Abans de cada període de matrícula. Consultar el calendari de tràmits.

RESOLUCIÓ

La persona interessada rebrà la resolució que l'informarà de quines assignatures haurà de cursar.

INFORMACIÓ RELACIONADA

A principi del quadrimestre l'estudiant haurà de formalitzar la matricula de les assignatures i, una vegada superades, podrà sol·licitar un certificat acreditatiu de la superació.

Aquest document és el que haurà de presentar al Ministeri per continuar amb el procediment d'homologació.

Informació Ministerial

Estudiants amb títol universitari estranger

 

Go to top