Renúncia de matrícula

INFORMACIÓ PRÈVIA

Estudiants de nou ingrés

Com a norma general, no es pot renunciar a la matrícula, si bé els estudiant nous de primer curs poden, en casos justificats degudament i per una sola vegada, sol·licitar la renúncia total a la matrícula sempre que ho facin dins del termini que s'estableixi al calendari acadèmic, amb independència de la data en què han formalitzat la matrícula.

Els estudiants que han renunciat a la matrícula perden la plaça assignada i han de tornar a ser admesos en el procés de preinscripció o d'acord amb les normes d'accés vigents per a aquells estudis per poder matricular-s'hi una altra vegada.

La renúncia a la matrícula només s'accepta si l'import d'aquesta ha estat abonat i només dóna dret a la devolució dels preus públics en els supòsits següents:

  • Per malaltia o accident greu justificats degudament
  • Per reassignació de preinscripció

La sol·licitud de renúncia a la matrícula de primer curs implica la renúncia a tots els ajuts a l'estudi sol·licitats que requereixen estar matriculat d'uns estudis universitaris.

La Direcció del Centre resol les sol·licituds de renúncia presentades.

Estudiants que continuen estudis: RENUNCIA TOTAL

Com a norma general, no es pot renunciar a la matrícula, si bé els estudiant que no són de nou accés poden, en casos justificats degudament i per una sola vegada, sol·licitar la renúncia total a la matrícula sempre que ho facin en el termini de dos mesos des de l'inici de les activitats docents del període lectiu corresponent.

L'anul·lació total de la matrícula només s'accepta si l'import d'aquesta ha estat abonat i només dóna dret a la devolució dels preus públics en els supòsits recollits a la Normativa acadèmica dels estudis de grau i de màster.

La sol·licitud implica la renúncia a tots els ajuts a l'estudi sol·licitats que requereixen estar matriculat d'uns estudis universitaris.

La Direcció del Centre resol les sol·licituds d'anul·lació total de matrícula presentades.

 

COM FER LA SOL·LICITUD

Cal fer arribar la renúncia de matrícula per la  Seu Electrònica de la UPC dins dels terminis establerts al Calendari de Tràmits Acadèmic

RESOLUCIÓ

Es notificarà la resolució a l'interessat.

INFORMACIÓ RELACIONADA

Normativa acadèmica UPC

Go to top