Simultaneïtat d'estudis

INFORMACIÓ PRÈVIA

La simultaneïtat d'estudis és el tràmit que ha de realitzar un/a estudiant que, estant cursant estudis universitaris en un Centre, decideix iniciar-ne de nous sense abandonar els primers.

Per tal d'accedir als segons estudis, l'estudiant ha d'obtenir prèviament plaça mitjançant el procés de Preinscripció Universitària.

A més s'haurà d'obtenir l'autorització expressa de la Direcció del Centre receptor per a poder simultaniejar els nous estudis amb els que ja s'han iniciat. 

COM FER LA SOL·LICITUD

  • En cas que els estudis a la FNB siguin els estudis iniciats en primer lloc,  l'estudiant haurà de comunicar mitjançant una instància al Degà/Degana de la FNB per la seu electrònica de la UPC,  la voluntat de no tancar el seu expedient i cursar uns altres estudis al mateix temps. Caldrà presentar la sol·licitud adjuntant el document que acrediti l'admissió en un altre Centre o Universitat i  fer efectiu el pagament de la taxa corresponent. 
  • En el cas que ja s'estiguin cursant uns estudis universitaris i es vulguin iniciar altres estudis a l'FNB l'estudiant haurà d'obtenir l'autorització de la Direcció del Centre. A tal efecte, haurà de presentar una instància al Degà/Degana de la FNB per la seu electrònica de la UPC, adjuntant el comprovant de pagament de la taxa de simultaneïtat. 

TERMINI DE SOL·LICITUD

Abans d'iniciar-se el període de matrícula.

 

INFORMACIÓ RELACIONADA

Reconeixement de crèdits

Normativa UPC

 

Go to top