Simultaneïtat d'estudis

INFORMACIÓ PRÈVIA

La simultaneïtat d'estudis és el tràmit que ha de realitzar un/a estudiant que, estant cursant estudis universitaris en un Centre, decideix iniciar-ne de nous sense abandonar els primers.

Per tal d'accedir als segons estudis, l'estudiant ha d'obtenir prèviament plaça mitjançant el procés de Preinscripció Universitària.

A més s'haurà d'obtenir l'autorització expressa de la Direcció del Centre receptor per a poder simultaniejar els nous estudis amb els que ja s'han iniciat. 

COM FER LA SOL·LICITUD

  • En cas que els estudis a la FNB siguin els estudis iniciats en primer lloc,  l'estudiant haurà de comunicar mitjançant una instància al Degà/Degana de la FNB per la seu electrònica de la UPC,  la voluntat de no tancar el seu expedient i cursar uns altres estudis al mateix temps. Caldrà presentar la sol·licitud adjuntant el document que acrediti l'admissió en un altre Centre o Universitat i  fer efectiu el pagament de la taxa corresponent. 
  • En el cas que ja s'estiguin cursant uns estudis universitaris i es vulguin iniciar altres estudis a l'FNB l'estudiant haurà d'obtenir l'autorització de la Direcció del Centre. A tal efecte, haurà de presentar una instància al Degà/Degana de la FNB per la seu electrònica de la UPC, adjuntant el comprovant de pagament de la taxa de simultaneïtat generada per el centre d'origen.

TERMINI DE SOL·LICITUD

Consultar el Calendari de Tràmits Administratius (apartat "accés")

 

INFORMACIÓ RELACIONADA

Reconeixement de crèdits

Normativa UPC

 

Go to top