Renúncia Avaluació curricular

INFORMACIÓ PRÈVIA

Els/les estudiants que no vulguin ser avaluats curricularment al acabar el bloc, hauran de demanar expressament la renúncia a ser tractats els seus expedients per la Comissió d’Avaluació Curricular dels corresponents plans d’estudis. Generalment es fa quan s'ha finalitzat el bloc i hi ha assignatures per compensar però no es volen compensar. La renúncia a l'avaluació curricular permet no compensar l'assignatura i tornar-la a matricular.

COM FER LA SOL·LICITUD

A través de l’e-Secretaria, apartat "Instàncies". Un cop registrada la sol·licitud caldrà caldrà justificar-ne el motiu presentant la documentació addicional necessària a la Secretaria Acadèmica de la FNB

TERMINI DE SOL·LICITUD

La sol·licitud s'ha de realitzar abans que es reuneixi la Comissió d'Avaluació Curricular.

Consulteu les dates al Calendari Acadèmic

RESOLUCIÓ

La resolució es pot consultar a l’e-Secretaria apartat ‘Instàncies’ 

Paral·lelament a la resolució del tràmit, l'estudiantat podrà veure reflectida aquesta resolució al seu expedient acadèmic

INFORMACIO RELACIONADA

Normativa Acadèmica dels Estudis de Grau i Màster de la UPC (NAGRAMA)

 

Go to top