Adaptació a les titulacions de Màster

INFORMACIÓ PRÈVIA

Els estudiants de les titulacions extingides del Pla 2013 de Màsters i del Pla 2000 de Llicenciatures que no estiguin afectats per la normativa de permanència tenen la possibilitat de continuar els estudis que han iniciat o incorporar-se a la nova titulació de Màster que les substitueixi.

COM FER LA SOL·LICITUD

S'ha de sol·licitar mitjançant una instància genèrica a la UPC

Taules d'adaptació de Màsters 2013 a Màsters 2016:

Taules d'adaptació de Llicenciatures a Màsters 2016:

L'adaptació a un estudi de Màster implica el tancament de l'expedient d'origen.

Actualment, degut a que no hi ha cap estudi en procés d'adaptació, s'haurà d'accedir al màster per preinscripció, i un cop admès/a solicitar el reconeixement d'estudis anteriors.

TERMINI DE SOL·LICITUD

La sol·licitud s'ha de formalitzar en el termini establert al calendari de tràmits administratius.

INFORMACIÓ RELACIONADA

Criteris d'Adaptació al Màster

Go to top