Reconeixement/convalidacions per estudis universitaris

INFORMACIÓ PRÈVIA

S'entén per reconeixement de crèdits en els estudis de Grau i Màster l'acceptació dels crèdits que, havent estat obtinguts en uns ensenyaments oficials de la nova estructura acadèmica o de plans d'estudis ja extingits o en fase d'extinció, són computats a efecte de l'obtenció d'un títol oficial. També es poden reconèixer crèdits cursats en altres ensenyaments universitaris conduents a l’obtenció de determinats títols propis si així es recull en l'informe de verificació de la titulació.

El reconeixement s’ha de fer sempre a partir de les assignatures cursades en els estudis d’origen, mai a partir d’assignatures convalidades, adaptades o reconegudes prèviament.

Quan els crèdits superats en uns ensenyaments oficials s’han obtingut en una universitat estrangera, els crèdits que són objecte de reconeixement s’incorporen a l’expedient de la titulació de grau com a assignatures o crèdits convalidats i han de tenir associada una qualificació numèrica i descriptiva.

Els reconeixements a l'expedient:

 • Impliquen l'equivalència de competències (específiques i/o transversals) i càrrega de treball entre assignatures que condueixen a l'obtenció del títol.
 • Es conserva la qualificació dels estudis d'origen.

COM FER LA SOL·LICITUD

L’estudiant haurà de presentar la sol·licitud degudament complimentada i signada a la Seu Electrònica de la UPC o bé directament si és personal de la  Comunitat UPC  o Extern UPC  i adjuntar la documentació requerida següent:

Per a estudiantat de la FNB que vol demanar trasllat entre estudis de la FNB:

TAULES DE RECONEIXEMENT ENTRE ESTUDIS DE GRAUS DE LA FNB

IMPORTANT: Cal tenir en compte que les assignatures qualificades amb menys de 5 no es reconeixeran en la titulació de destí. Per tant, les assignatures que no s'han compensat per no tenir la Fase Inicial superada no es podràn incorporar a la titulació de destí.

  Per a estudiantat que ha cursat estudis en altres centres UPC* o en altres universitats espanyoles:
 

 • Model de correspondència assignatures
 • Certificació acadèmica oficial (original o fotocòpia compulsada)
 • Còpia Pla d’estudis i URL de la guia docent (publicat pel centre corresponent)
 • Rebut de pagament de la taxa d'estudi de sol·licitud de reconeixements.
 • Còpia del programa de les assignatures i URL de la guia docent (publicat pel centre corresponent)

(*) en el cas d’estudiants de la UPC no caldrà el certificat acadèmic oficial, el qual pot ser substituït per un expedient extret de l’e-Secretaria.

  Per a estudiantat que ha cursat estudis en centres estrangers (**)

 • Model de correspondència assignatures
 • Títol, diploma o certificat oficial acreditatiu
 • Còpia Pla d’estudis i URL de la guia docent (publicat pel centre corresponent)
 • Còpia Programa de les assignatures i URL de la guia docent (publicat pel centre corresponent)
 • Rebut de pagament de la taxa d'estudi de sol·licitud de convalidacions.

(**)Tots aquests documents han de ser oficials, originals i expedits per les autoritats competents, i han d’estar legalitzats per via diplomàtica (consulteu l'annex 1, "Legalització dels documents expedits a l'estranger", de la Normativa acadèmica dels estudis de grau). 

IMPORTANT: Estats membres de la Unió Europea o signataris de l’Acord sobre l’espai econòmic europeu: no s’exigeix cap tipus de legalització. Igualment, s’eximeixen de legalització els documents expedits per Suïssa, per acord bilateral amb la Unió Europea.

 

En el moment que rebem la sol·licitud, es generarà la taxa corresponent que podràs abonar per la teva e-secretaria a l'apartat d'impresos i pagaments.

TERMINI DE SOL·LICITUD

Consultar el Calendari de Tràmits Acadèmics

 

RESOLUCIÓ

A la major brevetat el centre comunicarà  a la persona interessada el resultat provisional dels reconeixements. Posteriorment s'envia a Serveis Generals per tal que l'organ competent de la UPC ens donin el vistiplau definitiu. Tant si la resposta es positiva com negativa rebràs una notificació comunicant el resultat definitiu dels reconeixements.

INFORMACIÓ RELACIONADA-MATRÍCULA

Un cop finalitzat el tràmit, es modificarà la matrícula condicionada per tal que les assignatures reconegudes o convalidades constin a l'expedient. Les assignatures reconegudes o convalidades tenen un cost del 20% del preu del crèdit.

Un cop l'òrgan competent de la UPC emet la resolució definitiva, la matrícula es considera definitiva. Si hi ha alguna modificació respecte a la matrícula provisional, s'ha de revisar i modificar d'acord amb la resolució corresponent.

INFORMACIÓ IMPORTANT
Els estudis de GNTM i GTM tenen assignatures que poden donar lloc a l'emissió de certificats d'especialitat marítima. Degut a que tenen competències SCTW associades, les assignatures convalidades/reconegudes no donen dret a l'emissió de d'aquests certificats tret que siguin assignatures cursades a la mateixa Facultat. Podeu consultar els requisits en aquest enllaç.
Igualment, les assignatures de qualsevol dels nostres graus que donen lloc a l'acreditació de la tercera llengua, en cas d'estar convalidades o reconegudes, no donen lloc a aquesta acreditació.
Go to top