Reconeixement/convalidacions per estudis universitaris

INFORMACIÓ PRÈVIA

S'entén per reconeixement de crèdits en els estudis de Grau i Màster l'acceptació dels crèdits que, havent estat obtinguts en uns ensenyaments oficials de la nova estructura acadèmica o de plans d'estudis ja extingits o en fase d'extinció, són computats a efecte de l'obtenció d'un títol oficial. També es poden reconèixer crèdits cursats en altres ensenyaments universitaris conduents a l’obtenció de determinats títols propis si així es recull en l'informe de verificació de la titulació.

El reconeixement s’ha de fer sempre a partir de les assignatures cursades en els estudis d’origen, mai a partir d’assignatures convalidades, adaptades o reconegudes prèviament.

Quan els crèdits superats en uns ensenyaments oficials s’han obtingut en una universitat estrangera, els crèdits que són objecte de reconeixement s’incorporen a l’expedient de la titulació de grau com a assignatures o crèdits convalidats i han de tenir associada una qualificació numèrica i descriptiva.

Els reconeixements a l'expedient:

  • Impliquen l'equivalència de competències (específiques i/o transversals) i càrrega de treball entre assignatures que condueixen a l'obtenció del títol.
  • Es conserva la qualificació dels estudis d'origen.

COM FER LA SOL·LICITUD

L’estudiant haurà de complimentar la sol·licitud de convalidacions/reconeixement d'assignatures. Un cop emplenada, d'una banda, s'ha de fer arribar per mail a gestio.academica.fnb@upc.edu el fitxer de la sol·licitud en format excel. D'altra, s'ha de convertir la sol·licitud a PDF i un cop signada, presentar-la a la Seu Electrònica de la UPC adjuntant la següent documentació:

Documentació requerida per a estudiantat que vol demanar trasllat entre estudis de la FNB:

TAULES DE RECONEIXEMENT ENTRE ESTUDIS DE GRAUS DE LA FNB

IMPORTANT: Cal tenir en compte que les assignatures qualificades amb menys de 5 no es reconeixeran en la titulació de destí. Per tant, les assignatures que no s'han compensat per no tenir la Fase Inicial superada no es podràn incorporar a la titulació de destí.

Documentació requerida per a estudiantat que ha cursat estudis en altres centres UPC* o en altres universitats espanyoles:

  • Model de correspondència assignatures
  • DNI o Passaport
  • Certificació acadèmica oficial (original o còpia autèntica amb signatura digital)
  • Còpia Pla d’estudis (publicat pel centre corresponent)
  • Còpia del programa de les assignatures d'origen (en fitxers individuals per assignatura) i URL de la guia docent (publicat pel centre corresponent)
  • Comprovant de pagament de la taxa d'estudi de sol·licitud de reconeixements (es generarà la taxa un cop rebuda la sol·licitud de reconeixements)

(*) en el cas d’estudiants de la UPC no caldrà el certificat acadèmic oficial, el qual pot ser substituït per un expedient extret de l’e-Secretaria.

  Documentació requerida per a estudiantat que ha cursat estudis en centres estrangers (**)

(**)Tots aquests documents han de ser oficials, originals i expedits per les autoritats competents, i han d’estar legalitzats per via diplomàtica (consulteu l'annex 1, "Legalització dels documents expedits a l'estranger", de la Normativa acadèmica dels estudis de grau). 

IMPORTANT: Estats membres de la Unió Europea o signataris de l’Acord sobre l’espai econòmic europeu: no s’exigeix cap tipus de legalització. Igualment, s’eximeixen de legalització els documents expedits per Suïssa, per acord bilateral amb la Unió Europea.

En tots els casos, per a realitzar l'estudi de convalidacions/reconeixements no farà falta la documentació original. Si finalment el/la sol·licitant accedeix a algun dels estudis de la FNB, haurà d'aportar tota la documentació original requerida i, en el cas d'estudiants estrangers extracomunitaris, la documentació original i legalitzada per formalitzar el seu accés.

En el moment que rebem la sol·licitud, es generarà la taxa corresponent que podràs abonar per la teva e-secretaria a l'apartat d'impresos i pagaments.

TERMINI DE SOL·LICITUD

Consultar el Calendari de Tràmits Acadèmics

 

RESOLUCIÓ

El centre, un cop valida que la taxa d'estudi de convalidacions/reconeixements esta abonada, comunicarà a la persona interessada el resultat provisional dels reconeixements.

Si finalment s'accedeix als estudis sol·licitats, la Secretaria Acadèmica envia la sol·licitud de convalidacions/reconeixements a Serveis Generals de la UPC per tal que l'òrgan competent ens doni el vistiplau definitiu. Tant si la resposta es positiva com negativa l'interessat/ada rebrà una notificació comunicant el resultat definitiu de les convalidacions/reconeixements.

INFORMACIÓ RELACIONADA-MATRÍCULA

Un cop finalitzat el tràmit provisional, es realitzarà la matrícula provisional per tal que les assignatures reconegudes o convalidades constin a l'expedient, (les assignatures reconegudes o convalidades tenen un cost del 20% del preu del crèdit).

Un cop l'òrgan competent de la UPC emet la resolució definitiva, la matrícula es considera definitiva. Si hi ha alguna modificació respecte a la matrícula provisional, es realitzarà la modificació de la matrícula d'acord amb la resolució definitiva corresponent.

INFORMACIÓ IMPORTANT
Els estudis de GNTM i GTM tenen assignatures que poden donar lloc a l'emissió de certificats d'especialitat marítima. Degut a que tenen competències STCW associades, les assignatures convalidades/reconegudes no donen dret a l'emissió de d'aquests certificats tret que siguin assignatures cursades a la mateixa Facultat. Podeu consultar els requisits en aquest enllaç.
Igualment, les assignatures de qualsevol dels nostres graus que donen lloc a l'acreditació de la tercera llengua, en cas d'estar convalidades o reconegudes, no donen lloc a aquesta acreditació.
Go to top