Llibreta marítima

L'administració marítima espanyola expedeix dos tipus de llibreta marítima segons la navegació que cal fer:

    - Llibreta Marítima (Navegació nacional)
    - Llibreta Marítima DIM (Document d'Identidad del marí - Navegació extranacional)

LLIBRETA MARÍTIMA - Navegació Nacional

Requisits:

 • Tenir nacionalidad espanyola.
 • Estar en possessió d'un títol o targeta professional de la marina mercant/o de pesca, o del certificat de formació bàsica.

Documentació per al tràmit:

 • Una sol·licitud normalitzada, emplenada i signada per l'interessat, o qui el representi.
 • Dues fotografies grandària passaport, amb noms i cognoms escrits a llapis al dors, en què l'interessat estarà amb el cap descobert i sense ulleres fosques.
 • Document Nacional d'Identitat:
  • Fotocòpia compulsada del Document Nacional d'Identitat o
  • Fotocòpia del Passaport Espanyol en vigor
 • Resguard d'ingrés al compte corrent número 0182-2370-48-0201518791 de l'entitat BBVA, per un valor total d'1,84 €.
 • Fotocòpia compulsada d'una targeta professional marítima o certificat de seguretat o especialitat marítima. A més, serà admissible fotocòpia compulsada del resguard de sol·licitud d'una targeta professional o d'un certificat de seguretat o especialitat marítima.

Formes de presentar la sol·licitud:

La documentació es presentarà, preferentment, a la Capitania Marítima més propera a la teva localitat o als Serveis Centrals de la Direcció General de la Marina Mercant (Madrid).

La sol·licitud es pot fer mitjançant seu electrònica (per a la qual cosa es requereix signatura digital), enllaç de sol·licitud:

https://sede.mitma.gob.es/SEDE_ELECTRONICA/LANG_CASTELLANO/OFICINAS_SECTORIALES/MARINA_MERCANTE/Titulaciones/Titulaciones_profesionales/LIBRETA_MARITIMA/

En cas de no disposar de signatura digital, haurà de sol·licitar cita prèvia per al tràmit.

Important: Els estudiants que no tinguin nacionalitat espanyola hauran de fer-se la llibreta en el seu país d'origen. En cas de no poder tramitar-la al seu país hauran d'emplenar un certificat d'embarcament i un de desembarcament cada cop que embarquin i anar a Capitania Marítima a segellar aquests documents. Aquests documents només són vàlids en vaixells de bandera espanyola.

LLIBRETA MARÍTIMA DIM - Navegació Extranacional

La Llibreta Marítima DIM (document d'identitat del marí) és un document d'identitat de la gent de mar exclusivament per a la navegació exterior o extranacional. Només en el cas que hagin de fer navegacions extra nacionals és raonable tramitar la Llibreta Marítima DIM, per això hauran d'aportar contracte o oferta de treball. Actualment, amb la introducció de la DIM en format tipus tarja, per a l'expedició de la DIM s'ha de disposar prèviament de la llibreta marítima d'aigües nacionals.

Requisits:

 • Tenir la nacionalitat espanyola.
 • Estar en possessió d'un títol o targeta professional de la marina mercant/o de pesca, o del certificat de formació bàsica o mariner pescador.
 • Formar part de la tripulació de:
  • Vaixells mercants de bandera espanyola o estrangera que facin navegació exterior o extranacional.
  • Vaixells pesquers de bandera espanyola o estrangera que pesquen en aigües internacionals.
  • Vaixells de transport marítim de cabotatge que escalen a ports d'altres estats.
 • No posseir ni haver sol·licitat l'expedició de Llibreta Marítima DIM a un altre Estat.

Documentació per al tràmit:

 • Una sol·licitud normalitzada, emplenada i signada per l'interessat, o qui el representi.
 • Una fotocòpia d'algun document d'identitat del sol·licitant o de la sol·licitant que que acrediti la nacionalitat espanyola; algun dels següents casos:
  • Document nacional d'identitat (DNI) o passaport, en vigor o
  • Document nacional d'identitat (DNI) o passaport caducat, acompanyat del resguard acreditatiu d'haver sol·licitat la seva renovació, que serà retornat a l'acte de la seva presentació una vegada comprovades les dades d'aquest document amb les reflectides a la sol·licitud o
  • Consentiment exprés perquè les seves dades d'identitat puguin ser consultades per la Direcció General de la Marina Mercant en virtut de les que disposa el RD 522/2008 de 28 d'abril.
 • Una fotografia del rostre de la sol·licitant mida carnet, en color i amb fons clar, llis i uniforme, presa de front, i sense ulleres de vidres foscos o qualsevol altra peça que impedeixi la identificació de la persona. Dimensions màximes 45 x 35 mm. Dimensions mínimes 26 x 32 mm.
 • Pagament de les taxes que corresponguin per al model 790-094 (taxes actuals) Import taxa: 42,88 . La trobareu a l'enllaç: https://sede.mitma.gob.es/SEDE_ELECTRONICA/LANG_CASTELLANO/TASAS/AUTOLIQUIDABLES/
 • Còpia acarada del títol o targeta professional de la Marina Mercant o de Pesca que posseïx, i/o del certificat de formació bàsica o mariner pescador.
 • Declaració responsable d'estar navegant en vaixells mercants dedicats a navegació exterior o extranacional, o en vaixells de pesca que pesquen aigües internacionals.

 

Més informació:

Consulteu Informació de la DGMM- Llibreta Marítima
Consulteu Informació de la DGMM- Llibreta Marítima DIM
Sol·licitud Cita prèvia

Go to top