Llibreta marítima

L'administració marítima espanyola expedeix dos tipus de llibreta marítima segons la navegació que cal fer:

    - Llibreta Marítima (Navegació nacional)
    - Llibreta Marítima DIM (Document d'Identidad del marí - Navegació extranacional)

LLIBRETA MARÍTIMA - Navegació Nacional

Requisits:

 • Tenir nacionalitat espanyola.
 • Estar en possessió d'un títol o targeta professional de la marina mercant/o de pesca, o del certificat de formació bàsica.

Documentació necessària per a sol·licitar la Libreta Marítima

Important: Els estudiants que no tinguin nacionalitat espanyola hauran de fer-se la llibreta en el seu país d'origen. En cas de no poder tramitar-la al seu país hauran d'emplenar un certificat d'embarcament i un de desembarcament cada cop que embarquin i anar a Capitania Marítima a segellar aquests documents. Aquests documents només són vàlids en vaixells de bandera espanyola.

LLIBRETA MARÍTIMA DIM - Navegació Extranacional

La Llibreta Marítima DIM (document d'identitat del marí) és un document d'identitat de la gent de mar exclusivament per a la navegació exterior o extranacional. Només en el cas que hagin de fer navegacions extra nacionals és raonable tramitar la Llibreta Marítima DIM, per això hauran d'aportar contracte o oferta de treball. Actualment, amb la introducció de la DIM en format tipus tarja, per a l'expedició de la DIM s'ha de disposar prèviament de la llibreta marítima d'aigües nacionals.

Requisits:

 • Tenir la nacionalitat espanyola.
 • Estar en possessió d'un títol o targeta professional de la marina mercant/o de pesca, o del certificat de formació bàsica o mariner pescador.
 • Formar part de la tripulació de:
  • Vaixells mercants de bandera espanyola o estrangera que facin navegació exterior o extranacional.
  • Vaixells pesquers de bandera espanyola o estrangera que pesquen en aigües internacionals.
  • Vaixells de transport marítim de cabotatge que escalen a ports d'altres estats.
 • No posseir ni haver sol·licitat l'expedició de Llibreta Marítima DIM a un altre Estat.

Documentació necessària per a sol·licitar la Libreta Marítima DIM

 

Més informació:

Documents professionals de la gent de mar
Sol·licitud Cita prèvia

Go to top