Reconeixement de crèdits per experiència laboral i professional

INFORMACIÓ PRÈVIA

Es poden reconèixer crèdits per experiència laboral i professional acreditada únicament en els plans d’estudis que inclouen pràctiques curriculars externes amb caràcter obligatori o optatiu.

El nombre màxim de crèdits que es poden reconèixer és l’establert al pla d’estudis a aquest efecte i no pot superar el 15 % dels crèdits de la titulació. Si també es reconeixen crèdits per ensenyaments universitaris conduents a l’obtenció d’altres títols (títols propis), aquest 15 % màxim inclou ambdós reconeixements. Tot això, sense perjudici del nombre mínim de crèdits que s’han de superar per tenir dret a l’expedició del títol.

Per obtenir el reconeixement de crèdits per experiència laboral i professional cal acreditar un mínim de 1600 hores, que equivalen a 6 ECTS. Si és necessari, en funció del nombre de crèdits que resten per obtenir el títol, es pot autoritzar el reconeixement d’un nombre inferior de crèdits, sempre que el nombre mínim d’hores de treball sigui de 1.600 hores. A partir del reconeixement dels 6 primers crèdits (1.600 hores acreditades), es pot reconèixer l’experiència laboral per crèdits, mantenint la proporció corresponent, i fins al nombre màxim de crèdits que permeti el pla d’estudis per pràctiques externes.

COM FER LA SOL·LICITUD

L’estudiant, o persona en qui delegui, ha de presentar una sol·licitud a la secretaria acadèmica de la FNB. Aquesta sol·licitud s’ha de lliurar mitjançant el tràmit corresponent de la Seu electrònica de la UPC: Sol·licitud de reconeixement de crèdits per experiència laboral.
La sol·licitud ha d’anar acompanyada de la documentació següent:

  • Contracte laboral
  • Certificat de vida laboral que acrediti la vinculació de l’estudiant amb l’empresa.
  • Document emès per l’empresa que acrediti les tasques dutes a terme per la persona interessada, així com el període en què les ha dut a terme.
  • Si el mateix estudiant és el responsable de l’empresa, ha d’aportar la certificació de treballador autònom, així com qualsevol altre informe que el centre sol·liciti.

No es pot fer el reconeixement d’experiència laboral per unes pràctiques externes curriculars o no curriculars fetes en uns altres estudis de grau a la UPC o en una altra universitat tot i que les primeres constin a la vida laboral.

TERMINI DE SOL·LICITUD

Veure el calendari de tràmits.

PROCEDIMENT DE RESOLUCIÓ

a) Estudi de la sol·licitud
La Direcció de la Facultat valorarà si l’experiència laboral i professional acreditada per l’estudiant està relacionada amb les competències inherents al títol de grau o màster corresponent. Si hi està relacionada, s'emetrà una proposta de reconeixement que inclourà el nombre total de crèdits que s’han de reconèixer en cada cas.
b) Resolució del reconeixement de crèdits
Les sol·licituds de reconeixement de crèdits per experiència professional i laboral les resol el director o directora o el degà o degana del centre, per delegació del rector o rectora.
Un cop fet l’estudi de la documentació aportada per l’estudiant, es comunicarà per escrit el resultat de l’estudi de reconeixement de crèdits.
Si l’estudiant vol reclamar aquest resultat ha d’adreçar un escrit raonat Seu electrònica de la UPC adreçat al degà o degana de la FNB per la  en un termini màxim de 7 dies des de la data de comunicació d’aquest resultat.
El degà o degana ha de resoldre la reclamació en el termini de 15 dies des de la data en què s’ha interposat i notificar-ho a l’estudiant.

Des de Secretaria Acadèmica de la FNB s'inclouran els crèdits a reconèixer per experiència laboral i professional i es genera el document de pagament. L’estudiant trobarà el document a l’e-Secretaria i farà el pagament. Els crèdits s’incorporen a l’expedient acadèmic de l’estudiant.

INFORMACIÓ RELACIONADA

Normativa Acadèmica de la UPC

Procediments administratius i de gestió econòmica vinculats a la NAGRAMA

 

Go to top