Matrícula pràctiques curriculars / extracurriculars

INFORMACIÓ PRÈVIA

La matrícula de les pràctiques és extraordinària perquè requereix comprovar que s'han assolit els requisits acadèmics necessaris i que es reuneixen les condicions per poder matricular-les i es formalitza a la Secretaria de la FNB.

Us recordem que per poder realitzar les pràctiques curriculars cal estar matriculat/da de les mateixes. En el cas de les pràctiques extracurriculars cal estar matriculat/ada d'alguna assignatura del pla d'estudis.

Les pràctiques externes es formalitzen a través de la signatura de convenis de cooperació educativa entre l'estudiantat, la Universitat i l'empresa o institució que acull l'estudiantat.

El conveni consta d'un pla de treball annex. El signarà l’estudiant, el tutor o tutora de l’entitat col·laboradora i el tutor o tutora acadèmic de la pràctica i recollirà el projecte educatiu i les activitats a desenvolupar.

Es obligatori matricular les pràctiques curriculars quan el conveni i el pla de treball ja estan formalitzats i signats. Cal tenir en compte el límit de crèdits a matricular.

Es obligatori estar matriculat/da d'alguna assignatura quan el conveni i el pla de treball de pràctiques extracurriculars ja estan formalitzats i signats.
 

S'ha de tenir l'assegurança escolar mentre el conveni sigui vigent. Actualment l'assegurança escolar cobreix períodes d'un curs acadèmic comprès des del 16 de setembre fins el 15 de setembre de l'any següent. A més, s'ha de formalitzar obligatòriament una assegurança privada. La UPC ha signat un conveni amb la corredoria d'assegurances CONFIDE(obriu en una finestra nova).

 

A TENIR EN COMPTE:

  • La tramitació d'un conveni es de 10 dies aproximadament. No es pot iniciar cap pràctica fins que no estiguis matriculat/ada i el conveni signat per totes les parts implicades.
  • Es obligatori estar matriculat de les pràctiques curriculars per poder realitzar les pràctiques curriculars i estar matriculat/ada al menys d'una assignatura per poder realitzar les pràctiques extracurriculars.
  • Cal tenir en compte el límit de crèdits a matricular per poder formalitzar un conveni de pràctiques.
  • El període establert per fer pràctiques és el curs acadèmic escolar, és a dir, el comprés entre el 16 de setembre fins al 15 de setembre de l'any següent.
  • No s'accepten modificacions al conveni d’un curs acadèmic finalitzat.
  • Els convenis es poden rescindir en qualsevol moment, sempre i quan estiguin informades les parts implicades, per qualsevol de les parts (estudiantat, empresa, Universitat), amb la diligència de baixa corresponent.
  • Per a pròrrogues de convenis serà necessària la sol·licitud corresponent i signar un nou conveni.

 

COM FER LA SOL·LICITUD

Contactar amb la Secretaria Acadèmica de la FNB    gestio.academica.fnb@upc.edu

TERMINI DE SOL·LICITUD

Segons indica el Calendari de Tràmits

 

INFORMACIÓ RELACIONADA

Pràctiques en Empreses

Pràctiques acadèmiques externes a la UPC

Normativa de pràctiques UPC

Normativa de pràctiques FNB

 

Go to top