Expedició de Títol i Suplement Europeu al Títol

INFORMACIÓ PRÈVIA

Una vegada l'estudiantat ha assolit els requisits necessaris, tal i com s'estableixen a la Normativa Acadèmica dels estudis de Grau i Màster de la UPC, té dret a sol·licitar l'expedició del Títol Universitari Oficial corresponent i del Suplement Europeu al Títol (SET).

L'expedició del títol porta associada una taxa oficial que estableix anualment el Decret de preus públics de la Generalitat de Catalunya.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Les dades personals que hi constin a la documentació que es facilitarà han de constar tal com figuren en el DNI (espanyols) o Passaport (estrangers). Els documents hauran d'estar vigents.

QUAN ES POT SOL·LICITAR

En el moment que compliu amb tots els requisits acadèmics i econòmics, es tancarà el vostre expedient i s'activarà de manera automàtica el tràmit de sol·licitud de títol al menu lateral esquerre de l'e-Secretaria.

Com fer la sol·licitud

 

RECEPCIÓ I RECOLLIDA DEL TÍTOL OFICIAL

La notificació de recepció del document del títol es realitza mitjançant correu electrònic a l'adreça mail que figura a l'e-Secretaria.

En aplicació de la normativa Estatal, la recollida del títol només la pot realitzar la persona interessada presentant el document oficial que l'identifiqui (DNI o passaport) i el document original del resguard del títol. La persona interessada només pot autoritzar a una tercera persona a recollir el seu títol mitjançant un Poder Notarial.

Si la persona interessada no resideix a la província de Barcelona, pot sol·licitar l'enviament del títol a la Delegació o Subdelegació de Govern més propera o bé a l'Ambaixada o Consolat Espanyol del país de residència, previ pagament de la taxa associada a tal efecte. La sol·licitud de l'enviament del títol es demana mitjançant l'e-Secretaria (Apartat Títols i sol·licituds -> Enviament del títol  on s'indicarà la localització de la dependència oficial on s'ha d'enviar).

INFORMACIÓ RELACIONADA

Go to top