Expedició de Títol i Suplement Europeu al Títol

INFORMACIÓ PRÈVIA

Una vegada l'estudiantat ha assolit els requisits necessaris, tal i com s'estableixen a la Normativa Acadèmica dels estudis de Grau i Màster de la UPC, té dret a sol·licitar l'expedició del Títol Universitari Oficial corresponent i del Suplement Europeu al Títol (SET).

L'expedició del títol porta associada una taxa oficial que estableix anualment el Decret de preus públics de la Generalitat de Catalunya.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Les dades personals que hi constin a la documentació que es facilitarà han de constar tal com figuren en el DNI (espanyols) o Passaport (estrangers). Els documents hauran d'estar vigents.

COM FER LA SOL·LICITUD

 • Sol·licitud presencial: Sol·licitar cita prèvia enviant mail a gestio.academica.fnb@upc.edu   per concretar dia i hora per realitzar el tràmit. Cal portar original i còpia del DNI o passaport vigent.
 • Sol·licitud online
  • L'estudiant ha de contactar amb la Secretaria Acadèmica (gestio.academica.fnb@upc.edu) i sol·licitar iniciar el tràmit no presencial de sol·licitud del títol i SET.
  • La Secretaria Acadèmica valida la finalització dels estudis i les condicions per titular-se, genera l'imprès de validació de dades que figuraran al títol i, per correu electrònic, li fa arribar a l'estudiant perquè revisi que les dades són correctes i si s'escau indiqui les correccions que s'hagin de realitzar. L'estudiant retornarà l'imprès signat a Secretaria adjuntant també còpia del DNI o passaport vigent.
  • La Secretaria  Acadèmica genera el full de sol·licitud de títol, que li farà arribar a l'estudiant per correu electrònic, i la taxa associada.
  • L'estudiant ha de signar la sol·licitud del títol de forma manuscrita o electrònicament i abonar la taxa per la seva e-Secretaria -> Impresos i pagaments
  • Posteriorment, l'estudiant ha d'accedir a la Seu Electrònica a través del formulari de la Facultat de Nàutica (FNB) i seguir les indicacions. S'ha d'adjuntar obligatòriament el full de sol·licitud de títol signat i el document d'identitat vigent (DNI o Passaport). Es pot adjuntar qualsevol altre document que es consideri.
  • Quan la Secretaria Acadèmica rep la comunicació del registre, verifica la documentació presentada i comprova el pagament. Posteriorment, emet els resguards corresponents amb signatura digital i li envia a l'estudiant per correu electrònic.

TERMINI DE SOL·LICITUD

Durant tot el curs acadèmic, exceptuant els períodes oficials de matrícula. 

RECEPCIÓ I RECOLLIDA DEL TÍTOL OFICIAL

La notificació de recepció del document del títol es realitza mitjançant correu electrònic a l'adreça mail que figura a l'e-Secretaria.

En aplicació de la normativa Estatal, la recollida del títol només la pot realitzar la persona interessada presentant el document oficial que l'identifiqui (DNI o passaport) i el document original del resguard del títol. La persona interessada només pot autoritzar a una tercera persona a recollir el seu títol mitjançant un Poder Notarial.

Si la persona interessada no resideix a la província de Barcelona, pot sol·licitar l'enviament del títol a la Delegació o Subdelegació de Govern més propera o bé a l'Ambaixada o Consolat Espanyol del país de residència, previ pagament de la taxa associada a tal efecte. La sol·licitud de l'enviament del títol es demana mitjançant l'e-Secretaria (Apartat Títols i sol·licituds -> Enviament del títol  on s'indicarà la localització de la dependència oficial on s'ha d'enviar).

INFORMACIÓ RELACIONADA

Go to top