Expedició de Títol i Suplement Europeu al Títol

INFORMACIÓ PRÈVIA

Una vegada l'estudiantat ha assolit els requisits necessaris, tal i com s'estableixen a la Normativa Acadèmica dels estudis de Grau i Màster de la UPC, té dret a sol·licitar l'expedició del Títol Universitari Oficial corresponent i del Suplement Europeu al Títol (SET).

L'expedició del títol porta associada una taxa oficial que estableix anualment el Decret de preus públics de la Generalitat de Catalunya.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Les dades personals que hi constin a la documentació que es facilitarà han de constar tal com figuren en el DNI (espanyols) o Passaport (estrangers). Els documents hauran d'estar vigents.

QUAN ES POT SOL·LICITAR

En el moment que compliu amb tots els requisits acadèmics i econòmics, es tancarà el vostre expedient i s'activarà de manera automàtica el tràmit de sol·licitud de títol al menu lateral esquerre de l'e-Secretaria.

Com fer la sol·licitud

RECEPCIÓ I RECOLLIDA DEL TÍTOL OFICIAL

La notificació de recepció del document del títol es realitza mitjançant correu electrònic a l'adreça mail que figura a l'e-Secretaria.

En aplicació de la normativa Estatal, la recollida del títol només la pot realitzar la persona interessada presentant el document oficial que l'identifiqui (DNI o passaport) i el document original del resguard del títol. La persona interessada només pot autoritzar a una tercera persona a recollir el seu títol mitjançant un Poder Notarial.

Si la persona interessada no resideix a la província de Barcelona, pot sol·licitar l'enviament del títol a la Delegació o Subdelegació de Govern més propera o bé a l'Ambaixada o Consolat Espanyol del país de residència, previ pagament de la taxa associada a tal efecte. La sol·licitud de l'enviament del títol es demana mitjançant l'e-Secretaria (Apartat Títols i sol·licituds -> Enviament del títol  on s'indicarà la localització de la dependència oficial on s'ha d'enviar).

SOL·LICITUD DE DUPLICAT DEL TÍTOL OFICIAL

En cas de sol·licitud d'un duplicat de títol per deteriorament o rectificació de dades (canvi nom i/o cognoms, nacionalitat o altres circumstàncies), la persona interessada podrà sol·licitar el duplicat del títol mitjançant la Seu Electrònica de la UPC, adjuntant document identificatiu vigent que justifiqui el duplicat. S'haurà de presentar el títol oficial original a la Secretaria Acadèmica de la FNB prèvia sol·licitud de cita prèvia. Posteriorment, des de Secretaria es generarà el document de pagament per a poder abonar la taxa de 218,15€ per sol·licitud de duplicat de títol.

En cas de sol·licitar el duplicat per pèrdua del document original, s'ha de publicar un anunci al BOE indicant aquesta circumstància. La persona interessada ha de comunicar a Secretaria Acadèmica, a través de la Seu Electrònica de la UPC, el seu interès de gestionar el duplicat del títol. S'haurà d'adjuntar a la instància document identificatiu vigent per les dues cares, en format pdf. Secretaria Acadèmica s'encarregarà de tramitar la redacció de l'anunci al BOE i farà arribar a l'interessat/da la corresponent taxa administrativa i les instruccions per procedir a la validació del pagament. Un cop abonades les taxes, des de Secretaria Acadèmica tramitarem la inserció definitiva de l'anunci al BOE.
Passat un mes des de la publicació de l'anunci en el BOE sense cap notificació, la persona interessada podrà sol·licitar el duplicat del títol mitjançant Seu Electrònica de la UPC adjuntant document identificatiu vigent en format pdf i còpia de l'anunci del BOE. Des de Secretaria es generarà
es generarà el document de pagament per a poder abonar la taxa de 218,15€ per sol·licitud de duplicat de títol.

Els duplicats del títols oficials triguen aproximadament 1 o 2 anys. Un cop rebut a la nostra Secretaria enviarem un correu electrònic per a la seva recollida.

INFORMACIÓ RELACIONADA

Go to top