Accés a les titulacions de grau - per trasllat d'expedient

INFORMACIÓ PRÈVIA

Dirigit a estudiants que hagin iniciat estudis universitaris i vulguin canviar a una altra titulació. Els/les estudiants que ja estan titulats han d'accedir per preinscripció universitària.

Les vies d'accés a les titulacions de Grau són:

- Per preinscripció universitària

- Per accés directe a la FNB són:

 • Canvi d'universitat i/o estudis universitaris oficials espanyols (amb estudis universitaris oficials espanyols parcials)
   
  • No poden accedir en cap cas per aquesta via els/les estudiants titulats/titulades o que estan en disposició d'obtenir el títol, ni els/les que volen simultaniejar estudis o cursar un itinerari conduent a una doble titulació.
  • Que es puguin reconèixer un mínim de 30 ECTS corresponents a assignatures obligatòries de la titulació de la FNB a la que es vol accedir. En cap cas es reconeix el TFG (Treball de Fi de Grau).
  • No podran accedir els/les estudiants que cursen estudis de grau als quals resta per superar únicament el treball de fi de grau en els estudis d’origen.  
  • No podran accedir els/les estudiants procedents d’altres universitat o que han cursat estudis d’acord amb ordenacions universitàries anteriors, als quals, un cop fet l'estudi de reconeixement, els queden per superar menys de 60 ECTS dels estudis als quals volen accedir.
  • No estar afectat per les normes de permanència als estudis d’origen, si aquests s'han cursat a la UPC
    
 • Taules de reconeixement entre estudis de Grau de la FNB (Consulteu taules de reconeixement entre els estudis de Grau de la FNB):
   

IMPORTANT: Cal tenir en compte que les assignatures qualificades amb menys de 5 no es reconeixeran en la titulació de destí.

 • Convalidació d'estudis parcials fets a l'estranger (amb estudis universitaris iniciats a l’estranger)
   
  • Que es puguin convalidar un mínim de 30 ECTS corresponents a assignatures obligatòries de la titulació de la FNB a la qual es vol accedir.
  • El TFG no pot ésser convalidat en cap cas.
  • Quan els estudis hagin conclòs amb l'obtenció d'un títol estranger que doni accés a una professió regulada, la persona interessada pot optar entre sol·licitar l'homologació pel títol universitari oficial espanyol corresponent o la convalidació d'estudis, tenint en compte que totes dues possibilitats no es poden sol·licitar simultàniament (veure més informació a la Normativa Acadèmica de la UPC a l'apartat Estudiants que han cursat estudis universitaris estrangers).

Si no es reuneixen aquests requisits, s'ha d'obtenir la plaça a través del procés de preinscripció universitària.

 

Criteris d'admissió de la FNB:

 • Nota mitjana de l'expedient acadèmic d'origen (s'ha de tenir com a mínim un 5 de nota mitja)
 • En cas d'empat, es tindrà en compte la nota de tall de l'estudi de destí de l'any que es va accedir a la universitat. Es prioritzarà en funció de la nota més alta o la més propera a la nota de tall.

COM FER LA SOL·LICITUD

Haureu de presentar per registre electrònic UPC la sol·licitud de trasllat d'expedient dins de les dates establertes al calendari de tràmits administratius i adjuntar el resultat de l'estudi de reconeixements/convalidacions per acreditar els 30 crèdits obligatoris als estudis de destí, (consulteu les taules de reconeixements entre els Graus de la FNB).
 

TERMINI DE SOL·LICITUD

Veure Calendari de Tràmits Acadèmics de la FNB

RESOLUCIÓ

Veure Calendari de Tràmits Acadèmics de la FNB

Si finalment l'estudiant ha estat admés als nostres estudis per qualsevol de les dues vies, haurà de demanar el tancament de l'expedient a la universitat d'origen i abonar la taxa corresponent de la qual ens haurà de presentar el comprovant de pagament juntament amb la documentació original sol·licitada per l'estudi de reconeixements/convalidacions.

Un cop finalitzat el tràmit, l'estudiant admès ha de consultar la informació de matrícula del curs acadèmic corresponent (documentació d'accés, calendari, etc.) i posteriorment matricular-se.

PUBLICACIÓ LLISTAT D'ESTUDIANTS ADMESOS A LA FACULTAT DE NÀUTICA CURS 2023/24-1Q (pendent publicació)

Els/les estudiants de la FNB que vulguin sol·licitar el trasllat a un altre centre, consultar a l'apartat Trasllat d'expedient acadèmic .

Go to top