Sol·licitud de Quatrimestre Addicional

INFORMACIÓ PRÈVIA

Amb caràcter general, l'estudiantat que es matricula en uns estudis conduents a l'obtenció d'un títol de grau o de doble titulació ha d'aprovar un mínim de 12 ECTS el primer any acadèmic d'aquests estudis a la UPC, amb independència de les matrícules formalitzades. En el cas dels Màsters s'han d'aprovar un mínim de 15 ECTS durant el primer any acadèmic. En cas contrari, l'estudiantat és exclòs d'aquests estudis i no pot continuar-los en el mateix centre on els ha iniciat, ni pot començar cap altre estudi dels que s’imparteixen al centre que tingui definida una fase inicial comuna amb l’estudi del qual ha estat exclòs (Consultar l'apartat Rendiment mínim en el 1r any Acadèmic de la Normativa Acadèmica de la UPC).

L'estudiantat que cursa els estudis a temps complet, ha de superar el nombre mínim establert de la fase inicial del pla d’estudis en un termini màxim de 2 anys acadèmics. L'estudiantat que cursa els estudis a temps parcial, ha de superar el nombre mínim establert de la fase inicial del pla d’estudis en un termini màxim de 4 anys acadèmics. En qualsevol de les dues modalitats, temps complet o temps parcial, el còmput de temps per superar el nombre mínim de crèdits establert de la fase inicial es fa amb independència de les matrícules formalitzades. Si no supera el nombre mínim de crèdits de la fase inicial en el termini establert, l’estudiant no pot continuar els mateixos estudis al centre on els ha iniciat, ni pot començar cap altre estudi dels que s’imparteixen al centre que tingui definida una fase inicial comuna amb l’estudi del qual ha estat exclòs (Consultar l'apartat Rendiment mínim en la fase inicial dels estudisde la Normativa Acadèmica de la UPC).

COM FER LA SOL·LICITUD

L'estudiantat afectat per alguna les normes anteriors, poden sol·licitar un quadrimestre addicional, mitjançant una instància degudament justificada, adreçada al  Degà/ana de la Facultat, per la Seu Electrònica de la UPC.

TERMINI DE SOL·LICITUD

Veure Calendari de Tràmits Administratius

RESOLUCIÓ

S'enviarà Notificació a l'interessat/ada

INFORMACIÓ RELACIONADA

Normativa Acadèmica UPC

Go to top