Compulses de documents

INFORMACIÓ PRÈVIA

Una compulsa és una còpia confrontada amb el document original expedit pel centre, en el qual es fa constar mitjançant diligència, la seva coincidència amb el document original. Aquesta es pot expedir a petició de la persona interessada.

Només es podran compulsar còpies dels documents que el centre té custodiats, no dels procedents d'altres unitats. Així mateix, també es podran compulsar aquells documents que hagin de ser presentats i hagin de tenir efectes a la UPC.  

COM FER LA SOL·LICITUD

La persona interessada haurà de venir a la secretaria acadèmica amb l'original i fotocòpia del document objecte de la compulsa.

Aquest servei es facilita al mateix moment i sense cap cost: sol.licitar cita previa.

Go to top