Modalitat de dedicació (estudis graus)

INFORMACIÓ PRÈVIA

Els estudis conduents a l'obtenció d'un títol de grau es poden cursar a temps complet o bé a temps parcial.

La matrícula dels estudiants que cursen els estudis a temps complert està limitada a 36 ECTS màxim per quadrimestre i 37,5 ECTS a la doble titulació. Excepcionalment es pot autoritzar superar aquest límit a 42 ECTS per raons justificades (per finalització d'estudis, etc). Per sol·lcitar-ho has de fer una instàcia a la teva e-secretaria.

La matrícula dels estudiants que cursen els estudis a temps parcial es limita a un màxim de 36 ECTS per any acadèmic (18 ECTS per quadrimestre) i tenen el doble de temps per cursar la Fase Inicial.

En el moment de formalitzar la primera matrícula, l'estudiant ha de triar la modalitat de dedicació als estudis (temps complet o temps parcial). Aquesta es manté en les matrícules següents mentre l'estudiant es trobi en la Fase Inicial dels estudis, excepte en el cas que se sol·liciti la modificació de la modalitat i que aquesta sigui acceptada.

COM FER LA SOL·LICITUD

Podrà sol·licitar el canvi de modalitat de dedicació als estudis de grau tot aquell estudiant que estigui cursant la Fase Inicial dels seus estudis. A excepció d'aquells que hagin demanat una beca, aquests no poden modificar la modalitat escollida durant el quadrimestre en curs ni el següent. 

La sol·licitud s’ha de tramitar a l’e-Secretaria, fent una instància.

TERMINI DE SOL·LICITUD

Previ a la matrícula, consulta el Calendari de tràmits administratius

RESOLUCIÓ I MATRÍCULA

La resolució es pot consultar a l'e-Secretaria (instàncies). Paral·lelament a la resolució del tràmit, l'estudiant podrà veure reflectida aquesta resolució al seu expedient acadèmic.Un cop finalitzat el tràmit, l'estudiant ha de consultar la informació de matrícula del curs acadèmic corresponent i posteriorment matricular-se.

 

Go to top