Reconeixement pels estudis

INFORMACIÓ PRÈVIA

S'entén per reconeixement de crèdits en els estudis de grau l'acceptació dels crèdits que, havent estat obtinguts en uns ensenyaments oficials de la nova estructura acadèmica o de plans d'estudis ja extingits o en fase d'extinció, són computats a efecte de l'obtenció d'un títol oficial. També es poden reconèixer crèdits cursats en altres ensenyaments universitaris conduents a l’obtenció de determinats títols propis si així es recull en l'informe de verificació de la titulació.

El reconeixement s’ha de fer sempre a partir de les assignatures cursades en els estudis d’origen, mai a partir d’assignatures convalidades, adaptades o reconegudes prèviament.

Quan els crèdits superats en uns ensenyaments oficials s’han obtingut en una universitat estrangera, els crèdits que són objecte de reconeixement s’incorporen a l’expedient de la titulació de grau com a assignatures o crèdits convalidats i han de tenir associada una qualificació numèrica i descriptiva.

 
Els reconeixements a l'expedient:

  • Impliquen l'equivalència de competències (específiques i/o transversals) i càrrega de treball entre assignatures que condueixen a l'obtenció del títol.
  • Es conserva la qualificació dels estudis d'origen.

COM FER LA SOL·LICITUD

Trobaràs tota la informació a l'apartat Reconeixement/Convalidacions per estudis universitaris

INFORMACIÓ RELACIONADA-MATRÍCULA

Un cop finalitzat el tràmit, l'estudiant ha de sol.licitar la modificació de la matrícula condicionada per tal que les assignatures reconegudes o convalidades constin al seu expedient.

Un cop l'òrgan competent de la UPC emet la resolució definitiva, la matrícula es considera definitiva. Si hi ha alguna modificació respecte a la matrícula provisional, s'ha de revisar i modificar d'acord amb la resolució corresponent.

Go to top