Trasllat d'expedient (estudiants de la FNB que traslladen el seu expedient a un altre centre o Universitat)

INFORMACIÓ PRÈVIA

Un trasllat d'expedient és aquell tràmit que ha de realitzar un/a estudiant que un cop iniciat estudis universitaris a la FNB i encara no els ha finalitzat, vol canviar de Centre o estudi (tant dins la UPC com a una altra Universitat).

L'estudiantat que desitgi canviar de titulació ha de demanar plaça pel procés de preinscripció dintre dels terminis establert per l’Oficina d’Admissió i Accés o bé demanant directament canvi d'estudis al Centre de destí.

El trasllat d'expedient l'haurà de tramitar el Centre de procedència (la FNB) un cop l'estudiant acrediti la seva admissió en un altre Centre. Això comportarà el tancament de l'expedient d'on ha sol·licitat el trasllat.  

COM FER LA SOL·LICITUD

Hauràs d'adreçar-te a la secretaria acadèmica, aportant un document acreditatiu de la teva admissió al nou Centre.

El trasllat d'expedient té els efectes econòmics que fixa anualment el decret de preus públics de la Generalitat de Catalunya pel qual es fixen els preus per a la prestació de serveis acadèmics a les Universitats Públiques Catalanes. Si es canvia d'estudis dins un mateix centre o entre centres de la mateixa UPC (Centres Propis i Centres Adscrits en procés d'integració), no s'hi aplica aquest import.

En qualsevol cas, l'obtenció de la plaça per aquesta via implica el tancament de l'expedient d'origen.

La taxa s'ha d'abonar mitjançant la e-secretaria a l'apartat impresos i pagaments.

 

TERMINI DE SOL·LICITUD

En els períodes previs a la matrícula, un cop demostres que has estat admès/sa en els nous estudis. Per consultar dates de matrícula consulteu Calendari de Tràmits Administratius

RESOLUCIÓ

La FNB farà arribar a la Universitat de destí el trasllat corresponent.

INFORMACIÓ RELACIONADA

Accès per trasllat d'expedient

Normativa Acadèmica de la UPC

Procediments administratius i de gestió econòmica vinculats a la normativa acadèmica dels estudis de Grau i Màster.

 

Go to top